HomeActueelPublicatiesBlijft onze or wel bestaan na overname?

Blijft onze or wel bestaan na overname?

Wij hebben van onze directie gehoord dat er een kans bestaat dat ons bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf. Wij zullen hier nog advies over geven als or. Maar we vragen ons af hoe het dan eigenlijk met de or verder gaat. Blijft die bestaan als het bedrijf eenmaal is overgenomen? Of wordt de or opgeheven na het moment van overgang?

Wij hebben van onze directie gehoord dat er een kans bestaat dat ons bedrijf wordt overgenomen door een ander bedrijf. Wij zullen hier nog advies over geven als or. Maar we vragen ons af hoe het dan eigenlijk met de or verder gaat. Blijft die bestaan als het bedrijf eenmaal is overgenomen? Of wordt de or opgeheven na het moment van overgang?

Ik ga er van uit dat de onderneming als geheel over zal worden genomen, én ook als geheel zal blijven bestaan. Bij een overgang van onderneming dient op grond van de Europese Richtlijn inzake overgang van ondernemingen de medezeggenschap behouden te worden. Dat houdt in dat de or blijft bestaan.

Belangrijk en bepalend is wel de vraag of de onderneming als ‘eenheid’ blijft bestaan. Wanneer is dat het geval? Daarvoor wijs ik op een overweging in een zaak van het Hof van Justitie, waarbij het Hof stelt dat de term ‘eenheid’ verwijst naar de bevoegdheid van verantwoordelijken van het overgenomen bedrijf om op relatief vrije en onafhankelijke manier het werk binnen de entiteit te organiseren, ter voortzetting van haar eigen economische activiteit. Er is sprake van behoud van de eenheid als de verantwoordelijken van de overgegane entiteit na de overgang in beginsel dezelfde organisatorische bevoegdheden hebben binnen de organisatiestructuur van de overnemer als die welke ze voor de overgang bezaten binnen de organisatiestructuur van de overdrager. Het gaat dus over de interne organisatie van de onderneming. Als de organisatie van de vervreemder volledig geïntegreerd wordt in de onderneming van de verkrijger zal er géén sprake zijn van behoud van eenheid. De or zal dan ook niet overgaan.

Blijft de onderneming als eenheid bestaan, dan gaat de or dus mee over en wordt de overnemer geconfronteerd met twee verschillende medezeggenschapsorganen. Dit betekent in de praktijk dat hij over sommige aangelegenheden twee keer advies of instemming moet vragen. Wellicht kan een oplossing gevonden worden in het oprichten van een gemeenschappelijke or op grond van artikel 3 WOR, maar dat is alleen een mogelijkheid als het oprichten van de GOR noodzakelijk is voor de goede toepassing van de WOR. Dan kan bijvoorbeeld zo zijn als de bedrijven die samen gaan, op diverse gebieden nauw met elkaar zijn verbonden. Of de onderneming als eenheid blijft bestaan, wordt vastgesteld op het moment van de overgang. Het gebeurt regelmatig dat de onderneming op het moment van overgang nog wel als eenheid bestaat, maar later toch wordt geïntegreerd in de onderneming van de verkrijger. In principe blijft de or dan nog bestaan tot het moment dat er door middel van nieuwe verkiezingen een nieuwe or wordt gekozen. Op dit moment is het volgens de geldende wetgeving niet mogelijk om tijdens de zittingsduur van een or nieuwe verkiezingen te houden. Er wordt echter al lange tijd gesproken over dat het zinvol is om de WOR zodanig aan te passen dat na een overgang van de onderneming – binnen korte tijd – nieuwe verkiezingen gehouden moeten kunnen worden.

En de werknemers? Gaan die ook mee over? Krijgen de werknemers dan nieuwe contracten en andere arbeidsvoorwaarden?

Als er sprake is van overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen uit de arbeidsovereenkomsten die op dat moment bij oude werkgever bestonden, over op de nieuwe werkgever. De oude werkgever blijft, naast de nieuwe werkgever, tot een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn ont-staan vóór het tijdstip van de overgang.

Alle werknemers, komen van rechtswege in dienst van de overnemende werkgever. Daarvoor is geen nadrukkelijke wilsverklaring of handeling van de werknemer vereist. Alle afspraken, schriftelijke én mondelinge, in het kader van de arbeidsovereenkomst gaan mee over naar de overnemende werkgever. Er kan bijvoorbeeld niet door de overnemende werkgever een nieuwe proeftijd worden afgesproken. De arbeidsovereenkomst blijft met dezelfde rechten en verplichtingen in stand. De werknemers behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Ook een concurrentiebeding gaat mee over. Wel kan het beding na de overgang alsnog vervallen, indien blijkt dat het in de nieuwe situatie aanzienlijk zwaarder is gaan drukken.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen