HomeActueelPublicatiesFlexwerkers in tijden van corona

Flexwerkers in tijden van corona

Wij maken ons zorgen over de uitzendkrachten en oproepkrachten in ons bedrijf. Sommigen van hen werken al meerdere jaren bij ons. Vanwege de coronacrisis wil het management de contracten met hen eindigen. Kunnen wij als OR nog iets voor deze flexkrachten doen?

NOW geldt ook voor flexkrachten
De regering heeft vaak benadrukt dat de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) ook voor uitzend- en oproepkrachten is bestemd. De regering heeft zelfs overwogen werkgevers verplicht te stellen werknemers in dienst te houden voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Flexibele werknemers tellen daarom in het kader van de NOW gewoon mee bij de bepaling van de hoogte van de loonsom van de onderneming waarbij ze in dienst zijn. Voor uitzendkrachten is dat het uitzendbureau; voor payrollwerknemers het payrollbedrijf. Voor uitzendbureaus en payrollbedrijven gelden dezelfde regels als voor andere werkgevers. Ingeleend personeel telt in het kader van de NOW dus niet mee voor de loonsom van de onderneming waar de werkzaamheden worden verricht. De NOW stelt wel als voorwaarde dat de flexibele werknemers gedurende de aanvraagperiode bij de werkgever in dienst zijn en blijven.

Bijstand voor werkloze flexwerkers?
Flexibele werknemers hebben vaak weinig WW-rechten opgebouwd. Daardoor raken zij al snel aangewezen op de bijstand. De bijstand houdt echter rekening met het inkomen van de partner en met vermogen (spaargeld). Daarom heeft oppositiepartij PvdA met steun van GroenLinks minister Koolmees in het afgelopen Paasweekend in een motie om een regeling gevraagd voor deze groep. De partijen verzoeken de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een ‘tijdelijke, uitvoerbare regeling’ voor flexwerknemers die sinds 1 maart van dit jaar hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Deze regeling moet lijken op de regeling die er nu al is voor zelfstandigen (de Tozo). Het kabinet heeft al laten weten aan het verzoek gehoor te zullen geven en de komende dagen een apart vangnet voor flexwerknemers in het leven te zullen roepen.

Ondanks de oproep van het kabinet, heeft bijvoorbeeld de KLM, al direct bij de aanvang van de coronacrisis laten weten minder uitzendkrachten te zullen gaan inzetten. Ook zijn veel andere flexwerkers op straat komen te staan, zonder dat zij in aanmerking komen voor enige vorm van inkomensondersteuning.

OR
De vraag is wat de OR voor flexwerkers kan doen in deze situatie.

Adviesrecht
De OR kan zich wellicht op het adviesrecht beroepen. Dit zou kunnen als het niet langer inzetten van flexwerkers samen gaat met een belangrijke inkrimping of andere wijziging van de werkzaamheden (art. 25 lid 1 onder d WOR). Ook zou er sprake kunnen zijn van een besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten (art. 25 lid 1 onder g WOR). De vraag is echter of de ondernemer wel een besluit zal nemen om de werkzaamheden in te krimpen. Ook is het de vraag of een besluit tot het niet of minder inlenen van arbeidskrachten wel als een besluit tot het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten kan worden gezien. Als ik naar de strekking van het adviesrecht kijk, zou ik deze laatste vraag met een voorzichtig ‘ja’ willen beantwoorden, maar uit de wettekst zelf en de toelichting bij de wet blijkt dit niet met zoveel woorden.

Instemmingsrecht
Dan het instemmingsrecht. Wellicht zou je het niet langer inzetten van flexwerkers als een wijziging van een regeling op het gebied van het aanstellings- of ontslagbeleid (art. 27 lid 1 onder e WOR) kunnen zien. Maar ook hier geldt dat dit uit de wettekst zelf en de toelichting bij de wet niet met zoveel woorden blijkt.

Conclusie
Het is dus nog geen uitgemaakte zaak of een besluit tot het niet langer inzetten van flexwerkers op zichzelf advies- of instemmingsplichtig zijn, al lijkt de strekking van de WOR daartoe wel aanknopingspunten te bieden.
Soms is het niet langer inzetten van flexwerkers onderdeel van een groter pakket aan maatregelen waarbij de OR op grond van het advies- en/of instemmingsrecht wel een rol heeft. Als dat zo is, zou de OR er voor kunnen kiezen om de flexwerkers niet volledig in de kou te laten staan en zich (net als het kabinet) ook om hen te bekommeren door bij de beoordeling van adviesaanvragen en instemmingsverzoeken ook aandacht te besteden aan de gevolgen voor flexwerkers.

Klik hier voor onze eerdere vragen en antwoorden

Deel dit artikel

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen