HomeActueelPublicatiesHoe kan een or actief bijdragen aan MVO?

Hoe kan een or actief bijdragen aan MVO?

Geplaatst in
Rubriek ‘Gabi geeft antwoord’, in: OR Informatie juli 2011, 7, p. 23

Hoe kan een or actief bijdragen aan MVO?   Wij zijn een cor van een multinational. Momenteel buigen wij ons over een adviesaanvraag ten aanzien van de energievoorziening van ons bedrijf. Wij willen aansturen op een aanpassing van het beleidsvoornemen om tot een milieuvriendelijker besluit te komen. Wij hebben namelijk ‘duurzaam ondernemen’ als speerpunt genomen voor 2011. Wij zijn benieuwd hoe wij onze rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen vergroten en versterken?

Voorafgaand aan jullie vraag wil ik graag wat nader ingaan op de vraag wat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nu precies inhoudt. Het is moeilijk om er een eenduidige definitie van te geven, want het raakt vele vakgebieden en heeft diverse aanknopingspunten met het functioneren van organisaties. De Sociaal-Economische Raad (SER) hanteert de volgende definitie:

“Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies people, planet en profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan. MVO behoort tot de core business van ondernemingen.”

Bij MVO gaat het erom dat ‘winst’ wordt gemaakt door overwegingen op het gebied van milieuvraagstukken en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en de bedrijfsvoering. Een organisatie moet bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen die haar activiteiten en besluiten hebben voor de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. MVO gaat om het vinden van een balans tussen de sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) dimensies van ondernemen en het minimaliseren van negatieve duurzaamheideffecten van de organisatie op haar stakeholders en de samenleving.

De visie dat MVO ook strategisch van belang is voor bedrijven wordt inmiddels breed gedragen. Vanaf 2009 is MVO als thema opgenomen in de corporate governance code (Code Frijns). Daarmee is het expliciet onderdeel van goed ondernemingsbestuur geworden. Deze code bepaalt dat het bestuur beleid moet formuleren ten aanzien van ‘de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen’.

Hoe kan een or een actieve rol spelen op het terrein van MVO?
Op grond van artikel 2 van de WOR kan een or met de bestuurder overleggen over zaken die nodig zijn voor het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen. MVO-beleid valt daar ook onder. De medezeggenschap heeft dus de bevoegdheid, maar ook de potentie om daarbij een belangrijke rol te spelen.
In het kader van het adviesrecht (art. 25 WOR) kan een or – vanuit een MVO-perspectief – rekening houden met milieu- en sociale aspecten, zoals corruptie, veiligheid en gezondheid van werknemers, het imago van het bedrijf en continuïteit in de leveranties van grondstoffen op de lange termijn. Hij kan bij het voorbereiden van de adviezen relevante MVO-aspecten toetsen en waar nodig meenemen in de adviezen. Bij het instemmingsrecht (art. 27 WOR) speelt in ieder geval de sociale kant van MVO een rol.

Op grond van (art. 28 WOR) heeft de or de taak om:
– de naleving van arbo-voorschriften zoveel mogelijk te bevorderen (lid 1);
– te waken tegen discriminatie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen, alsook de inschakeling van gehandicapten en minderheden (lid 3);
– de zorg voor het milieu zoveel mogelijk te bevorderen (lid 4).

Deze zorgtaken kunnen – op aandringen van de or – verbreed worden door MVO-aspecten. De WOR vormt bijvoorbeeld geen belemmering om ook milieueffecten van bedrijfsactiviteiten buiten Nederland te beschouwen. Overigens kan ook de overlegvergadering (art. 23 WOR) een uitstekend platform bieden voor een or om MVO-thema’s aan de orde te brengen.
Ten slotte kan een or zelf het initiatief nemen (art. 23 WOR, lid 3) en MVO-onderwerpen naar voren brengen in de overlegvergadering.

Tip: de Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg heeft een modelcode voor de medezeggenschap ontwikkeld bedoeld als middel om op MVO-gebied tot een heldere samenwerking te komen tussen de RvB, de RvC en de OR en om medezeggenschap ten aanzien van MVO enigszins te institutionaliseren.
Zie: http://www.stichting-mno.nl/

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen