HomeActueelPublicatiesKeuze arbodienst

Keuze arbodienst

Geplaatst in
OR informatie (rubriek Gabi geeft antwoord) December 2015. nr. 12 pag. 29

Ons contract met de arbodienst loopt aan het einde van dit jaar af. De bestuurder wil een andere arbodienst inschakelen omdat hij ontevreden is over de verzuimbegeleiding. Hij stelt zich op het standpunt dat wij ons alleen mogen uitspreken over de keuze van de arbodienst, maar niet over de inhoud van het contract. Klopt dit? Welke rol hebben wij bij de keuze van de arbodienst en waar kunnen we op letten?

Een goed werkgever dient zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op de werkvloer en moet zorgen voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Ook dient een werkgever een ziekteverzuimbeleid te voeren. Dat beleid is gericht op het voorkomen of beperken van het ziekteverzuim en ziet ook op de begeleiding van zieke werknemers. De inhoud van dit zogenaamde ziekteverzuimbeleid, waaronder ook de ziekmeldingsprocedure (wanneer en hoe ziek te melden) en de controlevoorschriften vallen, dient de bestuurder ter instemming aan de ondernemingsraad voor te leggen.

De meeste werkgevers zullen zich bij de vaststelling en de uitvoering van dit ziekteverzuimbeleid moeten laten bijstaan door een bedrijfsarts. Dit volgt uit de Arbowet. De werkgever kan hiervoor een contract afsluiten met een arbodienst. Een werkgever kan als hij dit wenst, met instemming van de or, ook kiezen voor een zogenaamde maatwerkregeling, waarbij het bedrijf zelf bepaalt hoe en met wie de begeleiding wordt geregeld. Over het algemeen geldt echter dat werkgevers zich voor het ziekteverzuimbeleid laten bijstaan door een arbodienst.

De ondernemingsraad kan een belangrijke rol spelen bij de keuze voor de arbodienst. Hij heeft instemmingsrecht ten aanzien van zowel de keuze voor de arbodienst als ook de inhoud van het contract. Dit volgt uit artikel 27 lid 1 sub d van de Wet op de ondernemingsraden, waarin is bepaald dat de ondernemer instemming behoeft voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden. Jullie bestuurder stelt derhalve onterecht dat jullie alleen iets hebben te zeggen over de keuze van de arbodienst, en niet over het contract. Een actieve opstelling van een or bij de keuze voor en contracten met een arbodienst kan bijdragen aan goede arbeidsomstandigheden en een ziekteverzuimbeleid dat past bij de eigen organisatie.

Belangrijke criteria voor de Ondernemingsraad

In het kader van zijn instemmingsrecht moet een ondernemingsraad goed bepalen welke factoren volgens hem belangrijk zijn bij de keuze voor de arbodienst. Zo kan het, afhankelijk van de aard van de organisatie, van belang zijn om te beoordelen of de arbodienst voldoende specifieke kennis en ervaring heeft in de sector, zeker als er sprake is van bepaalde bedrijfsspecifieke gevaren. Een arbodienst met voldoende ervaring kan dan bijvoorbeeld adequaat inspelen op de maatregelen die genomen moeten worden naar aanleiding van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Daarnaast kan de ondernemingsraad onderzoeken of de arbodienst garanties geeft over de kwaliteit van de verzuimbegeleiding van individuele werknemers. Gelet op de grote kosten die gemoeid zijn met verzuim, kan de ondernemingsraad ook dit element bij zijn instemmingsverzoek inzake de keuze en het contract van de arbodienst meenemen.

De ondernemingsraad kan ook het aspect van privacybescherming meenemen bij het instemmingsverzoek. Het is belangrijk dat de arbodienst onafhankelijk zijn werk kan verrichten en tevens dat de persoonlijke levenssfeer van de individuele werknemers is gewaarborgd. Dat klinkt logisch, maar het schandaal rond één van de grootste arbodiensten van Nederland heeft laten zien dat dit niet vanzelfsprekend is.

Verder kan de ondernemingsraad nog met zijn bestuurder afspreken dat hij zowel door bestuurder als de arbodienst jaarlijks goed wordt geïnformeerd over de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim maar ook over de effectiviteit van de dienstverlening. Op die manier kan ook onderling informatie worden uitgewisseld en kunnen de werkzaamheden op het terrein van de veiligheid, gezondheid en welzijn op elkaar worden afgestemd. Dit zal bijdragen aan optimale arbeidsomstandigheden.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen