HomeActueelPublicatiesMarginaal toetsen

Marginaal toetsen

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek Jurisprudentie) September 2018, p. 36-37.

Annotatie van uitspraak Hoge Raad 18 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:725 (OR Holland Casino)

De rechter toetst het besluit van een ondernemer slechts marginaal aan de hand van de bezwaren van het OR-advies.

Holland Casino besloot tot juridische afsplitsing van het hele vermogen van Stichting Holland Casino naar een nieuw op te richten NV, waarvan de Staat ipv de Stichting aandeelhouder wordt. De or ging tegen dit besluit in beroep bij de Ondernemingskamer (OK) omdat hiermee wordt vooruitgelopen op de privatisering van Holland Casino. Nadat de OK de or in het ongelijk heeft gesteld, legt deze het geschil voor aan de Hoge Raad.

Hoge Raad
De OK heeft overwogen dat, voor zover reeds voorbereidingen voor de privatisering worden getrofen, Holland Casino in redelijkheid ervoor heeft kunnen kiezen deze niet bij dit besluit te betrekken. De Hoge Raad oordeelt dat de OK de wettelijke toetsingsnorm juist heeft toegepast. Het gaat om een marginale toetsing van de besluitvorming van de ondernemer. De OK gaat slechts na of de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit kwam. Zij laat de ondernemer beleidsvrijheid. De OK onderzocht of Holland Casino zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat alle betrokken belangen het besluit niet in de weg staan, alsook dat Holland Casino de mogelijke toekomstige privatisering buiten beschouwing mocht laten. De Hoge Raad is van oordeel dat niet kan worden gezegd dat het oordeel van de OK onbegrijpelijk is of onvoldoende gemotiveerd.

Als uitgangspunt geldt, dat de or zijn bezwaren in zijn advies tot uitdrukking moet brengen. De ondernemer kan bij zijn besluitvorming geen rekening houden met bezwaren waarvan hij niet op de hoogte is. Evenmin hoeft hij daarbij rekening te houden met bezwaren die eerder naar voren zijn gebracht, maar in het advies niet zijn gehandhaafd.

Commentaar
De Hoge Raad maakt duidelijk, dat de rechter in een procedure over het adviesrecht het besluit van de ondernemer marginaal toetst. De rechter moet, zo heet het, niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar (alleen) beoordelen of de ondernemer de belangen die spelen op een redelijke wijze heeft afgewogen. Hoever deze toetsing gaat, wordt vooral bepaald door de inhoud van het or-advies. Hoe meer bezwaren de or daarin naar voren brengt, des te meer de ondernemer die in het besluit ook moet afwegen en hoe meer de rechter die gemaakte afweging ook op zijn redelijkheid kan toetsen.

 

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen