HomeActueelPublicatiesOvergangsregeling transitievergoeding

Overgangsregeling transitievergoeding

‘Overgangsregeling over transitievergoeding bekend gemaakt. De inhoud ervan wordt in dit artikel geschetst. Betekenis voor sociaal plan afgesloten met OR die ook na 1 juli 2015 doorlopen nog niet helemaal duidelijk. ‘

Op 30 januari 2015 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwsbericht uitgebracht over de inhoud van de Overgangsregeling Transitievergoeding en het besluit over de transitiekosten. De teksten hiervan zijn voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daarna zullen ze definitief worden en publiek worden gemaakt. Dat betekent dat op dit moment alleen de hoofdlijnen bekend zijn zoals deze blijken uit het persbericht. Deze zijn als volgt:

Overgangsregeling transitiekosten

De overgangsregeling regelt hoe moet worden omgegaan met verplichtingen die de werkgever voor 1 juli 2015 al is aangegaan bijvoorbeeld in een sociaal plan met de vakbonden of afspraken met individuele werknemers. Vanaf 1 juli is de wettelijke transitievergoeding bij ontslag verschuldigd. De vraag is wat dat betekent voor de afspraken waaraan een werkgever gebonden is van voor 1 juli 2015.

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de overgangsregeling is dat er geen sprake zal zijn van dubbele betalingen. Dat houdt dat de werkgever niet zowel de oude afspraken hoeft na te komen en daarboven de transitievergoeding moet betalen.

Waarvoor geldt de overgangsregeling?

De overgangsregeling geldt voor afspraken over vergoedingen en voorzieningen die:

-voor 1 juli 2015 zijn aangegaan; of
-uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden; en waaraan de werknemer recht kan ontlenen.

Onder vergoedingen wordt verstaan bijvoorbeeld een ontslagvergoeding. Onder voorzieningen vallen alle afspraken die geen vergoedingen zijn, zoals afspraken over om- en bijscholing, outplacementtraject of een wachtgeldregeling.

Vervolgens worden er twee soorten afspraken onderscheiden.

1e afspraken met vereniging van werknemers:

Afspraken met vereniging van werknemers, bijvoorbeeld in een cao of een sociaal plan, waarbij geen rekening is gehouden met een transitievergoeding gaan voor op de transitievergoeding:

– totdat de afspraken worden verlengd of gewijzigd;
– maar uiterlijk tot 1 juli 2016. Voor ontslagprocedures die gestart zijn voor 1 mei 2016 kan dit ook nog gelden voor arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 juli 2016;
– de overgangsregeling is ook van toepassing wanneer een cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd. Dit geldt ook wanneer de cao na 1 juli 2015 expireert en de werkgever nog gebonden is aan de cao. Ook dan is tot 1 juli 2016 geen transitievergoeding verschuldigd.

2e: andere afspraken.

Voor andere afspraken, bijvoorbeeld in de individuele arbeidsovereenkomst, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen de transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit eerdere afspraken.
Dit geldt zolang de werknemer recht aan die afspraken kan ontlenen. De einddatum van 1 juli 2016 is hier niet van toepassing.

Waar vallen afspraken met ondernemingsraad onder?

Wat betekent dit voor een sociaal plan dat met de ondernemingsraad is overeengekomen?
Het persbericht zegt hier niet expliciet iets over. Het meest waarschijnlijk is dat dit zal gaan vallen onder de andere afspraken. Dat wil zeggen dat de werknemer de keuze gegeven moet worden om te kiezen voor de inhoud van het sociaal plan dan wel voor de transitievergoeding na 1 juli 2015.
Omdat echter in een eerder ontwerp besluit over de transitiekosten, dat wel openbaar is gemaakt afspraken met een OR gemaakt over hetgeen in mindering gebracht kan worden op de transitiekosten gelijk werden gesteld met afspraken gemaakt door vereniging van werknemers, zou het ook nog kunnen zijn dat ze onder de eerste categorie vallen.
Het verschil is dat in het eerste geval het sociaal plan blijft gelden en in het tweede geval de keuze aan de werknemer wordt gelaten voor of het oude sociaal plan of de transitievergoeding.

Te verrekenen kosten met transitievergoeding

In een tweede besluit, dat ook in het nieuwsbericht wordt aangekondigd , wordt geregeld welke kosten met de transitievergoeding verrekend kunnen worden. Ook dit wordt pas openbaar nadat het advies door de Raad van State is gegeven en het besluit wordt vastgesteld. Verschil is echter dat hierover al eerder wel een ontwerp besluit bekend is gemaakt door de Minister.

Twee soorten kosten

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen :

– transitiekosten, dit zijn kosten van maatregelen in verband met eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen van werkloosheid of het bekorten van de periode van werkloosheid van de werknemer. Bijvoorbeeld kosten voor omscholing of een outplacementproject bij ontslag.
– Inzetbaarheidskosten. Dit zijn kosten die verband houden met het bevorderen van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever, die al eerder tijdens het dienstverband zijn gemaakt. Voorwaarde is dat de door de opleiding verworven kennis en vaardigheden niet zijn aangewend om een functie bij de werkgever uit te oefenen. Dergelijke opleidingskosten mogen geen betrekking hebben op een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

Voorwaarde voor het in mindering brengen van transitiekosten:

Een werkgever mag niet zomaar kosten verrekenen met de transitievergoeding die hij bij ontslag moet betalen. Daarvoor moet aan een van de navolgende voorwaarden zijn voldaan:

– de werknemer moet vooraf hebben ingestemd met het maken van de kosten en het in mindering brengen daarvan op zijn transitievergoeding; of
– de werkgever heeft collectieve afspraken gemaakt waaraan hij is gebonden. Dan heeft hij niet de individuele toestemming van de werknemers nodig, maar is het akkoord met de vereniging van werknemers voldoende.

In het ontwerpbesluit dat circuleert is in de toelichting aangegeven dat dit ook geldt voor een akkoord dat met de ondernemingsraad is bereikt. Of dit in de definitieve tekst nog terugkomt zal afgewacht moeten worden.

Doorlink naar nieuwsbericht Ministerie:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2015/01/30/transitievergoeding-amvb-s.html

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen