HomeActueelPublicatiesSociaal plan na wijziging ontslagrecht

Sociaal plan na wijziging ontslagrecht

Geplaatst in
OR informatie 7/8 (rubriek Jurisprudentie) juli-augustus 2014. pag. 36-37

Akzo Nobel Functional Chemicals heeft onder andere een vestiging. in Deventer. De ondernemer legt het voornemen tot sluiten van deze vestiging ter advies aan de ondernemingsraad voor. Deze adviseert negatief.

De ondernemer voert aan dat hij de winstgevendheid van Functional Chemicals terug wil brengen naar een acceptabel niveau en de concurrentiepositie structureel wenst te verbeteren.

De ondernemingsraad stelt dat bij een sluitingsbesluit van een op zichzelf winstgevende onderneming er verzwaarde motiveringseisen gelden. De kwestie wordt aan de OK voorgelegd.

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer deelt de opvatting van de or niet en gaat na of er sprake geweest is van een redelijke belangenafweging. De ondernemer heeft voldoende onderbouwing gegeven van de financiële en cijfermatige aspecten. De or had ten alternatief plan waarbij 11 miljoen bespaard kon worden in plaats van de doelstelling van €.20 miljoen. De Ondernemingskamer vindt dit verschil zo substantieel dat de ondernemer niet gehouden was het alternatieve plan door te rekenen of nader te onderzoeken.

Om zijn onderhandelingspositie niet te beïnvloeden wenste de ondernemer in het kader van de adviesaanvraag niet al eenzijdig een sociaal plan kenbaar te maken. De ondernemer had aangegeven dat de onmaatschappelijke ontwikkelingen na 2014 ertoe zou kunnen leiden dat het ontslagrecht en de WW wordt gewijzigd en dat er aanpassingen zullen komen in het plan.
De OK is het met de or eens dat er op die manier teveel onzekerheden blijven bestaan en er een gebrek is aan uitwerking hoe de toekomstige wetgeving verwerkt zal gaan worden. De ondernemer heeft de ondernemingsraad in onzekerheid gelaten over dit onderdeel van besluit en niet in de gelegenheid gesteld om de voornemens op dit vlak van de ondernemer bij zijn advies te betrekken. De OK is van mening dat de ondernemer dit in redelijkheid niet zo heeft kunnen besluiten. Na het besluit was er met de vakbonden overeenstemming bereikt over het sociaal plan en de ondernemer had toegezegd dit sociaal plan ook te zullen toepassen op het sluitingsbesluit van Deventer. Daarom vond de OK het niet nodig om verdere voorzieningen op te leggen.

Commentaar

Inmiddels is bekend dat per 1 juli 2015 het ontslagrecht gewijzigd gaat worden en er een wettelijke transitievergoeding gaat komen. Voor reorganisaties die nu ter advies voorgelegd worden en die doorlopen na 1 juli 2015, valt uit deze beschikking af te leiden dat de ondernemer niet in het midden kan laten hoe hij na 1 juli 2015 de gevolgen voor het personeel zal gaan opvangen. De ondernemer dient bij het vragen van advies duidelijkheid te geven over de opvang van de personele gevolgen gedurende het gehele reorganisatietraject. De vraag of het geoorloofd is om daarbij een onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld de ontslagvergoeding voor en na 1 juli 2015 is in deze zaak niet expliciet aan de orde gekomen. Het is echter aannemelijk dat het niet snel te rechtvaardigen is, louter vanwege wijziging van de wetgeving, dat een dergelijk onderscheid wordt aangebracht. Immers de wetgeving verplicht de ondernemer de wettelijke transitievergoeding ten minste uit te betalen, maar verbiedt niet om daarboven een hogere vergoeding aan te bieden.

Ondernemingskamer 12 mei 2014, ECLI:GHAMS:2014:1978

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen