HomeActueelPublicatiesWat als de bestuurder het or-advies niet afwacht?

Wat als de bestuurder het or-advies niet afwacht?

Geplaatst in
Rubriek ‘Gabi geeft antwoord’ in: OR Informatie maart 2010, 3, p. 27

Eerst de achtergronden: de or van een zorginstelling krijgt de vraag van de bestuurder om binnen zes weken te adviseren over het voornemen te gaan fuseren met twee andere zorginstellingen. Bij de adviesaanvraag is ter informatie een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden en een rapport van een externe deskundige toegevoegd. Uit het rapport blijkt dat 35 fte komen te vervallen. De or is van mening dat hij niet voldoende is geïnformeerd. Ook hebben ze nog geen sociaal plan gezien, evenmin als een ondernemingsplan. Bovendien is niet duidelijk welke werknemers boventallig worden verklaard. De or heeft de bestuurder laten weten niet binnen zes weken te kunnen adviseren omdat er nog informatie ontbreekt.

Tot onze grote verbazing echter neemt de bestuurder toch het besluit. Hij heeft ons advies niet afgewacht. Wat kunnen wij hiertegen doen?
De or kan – nu het besluit ondanks het ontbreken van het advies van de or is genomen – beroep instellen bij de Ondernemingskamer (OK). De OK zal beoordelen of het standpunt van de or dat hij nog niet kon adviseren juist is. Van belang is of de bestuurder heeft voldaan aan de verplichting om de or voldoende te informeren over inhoud en gevolgen van het voorgenomen besluit (art. 25, lid 3 WOR). Aangezien in het door bestuurder bijgevoegde rapport van de extern deskundige een schatting wordt gemaakt van hoeveel werkgelegenheid zal vervallen, is de bestuurder verplicht bij de.adviesaanvraag ook informatie te verschaffen over de personele gevolgen en de maatregelen die de bestuurder van plan is te nemen om deze op te vangen. Zolang die informatie er niet is en de or stelt deze wel te willen hebben, kan de or zich terecht op het standpunt stellen dat hij nog niet kan adviseren.

Dit zou anders zijn als er tussen jullie en de bestuurder afspraken zijn gemaakt over een fasering van de besluitvorming over de voorgenomen fusie. In dat verband zou zijn afgesproken dat het onderwerp van de opvang van de personele gevolgen pas in een volgende fase aan de orde komt. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er in het kader van art.25, lid 1 in het adviestraject tussen bestuurder en ondernemingsraad afspraken worden gemaakt over fasering van de besluitvorming. Belangrijk is wel dat de verschillende fasen en de onderwerpen die in die fasen aan de orde komen voor zowel or als bestuurder helder zijn. In het kader van een gefaseerde besluitvorming kan worden afgesproken dat elkE fase van de besluitvorming valt onder art. 25 en art. 26.

Zijn wij als or verplicht binnen een bepaalde termijn te adviseren?
In art. 25 wordt niet een concrete termijn genoemd. Wel blijkt uit de wetsgeschiedenis dat een or binnen een redelijke termijn advies moet uitbrengen. Wat redelijk is, hangt af van veel verschillende omstandigheden. Verder blijkt uit de rechtspraak dat wanneer de or vooraf met de ondernemer een concrete termijn heeft afgesproken voor advisering, deze ook bindend is. In dat geval moet de or, indien hij van mening is dat de bestuurder binnen de afgesproken termijn voor advisering onvoldoende informatie heeft verschaft, dat opnemen in zijn advies. Dit advies zal dan het karakter hebben van een zogenaamd negatief advies.

Moet de or een negatief advies of geen advies geven?
In de door jullie geschetste situatie zal de Ondernemingskamer indien de door bestuurder verschafte informatie met voldoet aan art. 25, lid 3 van oordeel zijn dat het besluit niet in stand kan blijven. Het maakt dan in principe geen verschil of de ondernemingsraad omdat hij onvoldoende is geïnformeerd geen advies uitbrengt of dat hij (negatief) adviseert om het besluit niet te nemen. Het gaat erom dat de bestuurder in de adviesfase essentiële informatie aan de or moet voorleggen.
Ik zeg er wel bij dat het in het algemeen – en zeker als de bestuurder nadrukkelijk vasthoudt aan de adviestermijn die hij de or heeft gegeven – voor een or het veiligste is om een negatief advies uit te brengen en daarin als reden voor het negatieve advies te vermelden dat bestuurder onvoldoende informatie heeft verschaft.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen