| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Digitaal Symposium: Invloed medezeggenschap bij de overheid

In 2020 is het 25 jaar geleden dat de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voor de overheidssector is ingevoerd. Om daar aandacht aan te besteden wordt op 26 november a.s. van 15.00 tot 17.00 uur een digitaal symposium gehouden over de invloed van de medezeggenschap bij de overheid.

De WOR is een belangrijke bouwsteen voor de medezeggenschap van het overheidspersoneel bij het uitvoeren van politieke besluiten en wettelijke regelingen. De komende jaren komen met de coronacrisis, de energietransitie, burgerparticipatie, inclusie en digitale innovatie, grote uitdagingen op de overheid af. Burgers en bedrijven verwachten een sterke en adequate uitvoering van de publieke taken. Van belang daarvoor is dat het overheidspersoneel ook nauw betrokken wordt bij de invulling daarvan. Voldoende ruimte voor de professional op de werkvloer en het hanteren van de menselijk maat bij de uitvoering is een belangrijke randvoorwaarde.

Als aftrap voor het symposium gaat Judy Hoffer, -voorzitter van de samenwerkende overheidsvakbonden en dagelijks bestuurslid van FNV-, in op de herwaardering van de publieke sector en het belang om mensen werkzaam in de publieke sectoren van begin af aan te betrekken bij de invoering van technische en digitale innovaties, en ingrijpende organisatiewijzigingen.

Daarna presenteert Loe Sprengers de resultaten van het onderzoek naar 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Dit onderzoek is verricht door leden van de werkgroep medezeggenschapsrecht van de Verenging voor Arbeidsrecht. Loe Sprengers is voorzitter van de werkgroep.

Over de bepaling over het primaat van de politiek heeft de Hoge Raad zich inmiddels 9 maal gebogen. Uitkomst daarvan is dat de rol van de medezeggenschap bij de overheid over besluiten die van groot belang zijn voor de overheidsonderneming en de mensen die daarin werken, steeds beperkter is geworden. Het uitgangspunt van de wetgever bij de invoering van de WOR dat de bepaling over het primaat van de politiek bedoeld is om alleen daar waar de bijzondere positie van de overheid echt in het geding is en het politieke besluitvormingstraject bescherming te bieden, is in de rechtspraak daarna niet als leidraad genomen.

Het eerste exemplaar van het onderzoek zal worden aangeboden aan Ad Melkert, oud minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten tijde van invoering van de WOR bij de overheid, en Maarten Schurink, secretaris-generaal bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Na het symposium is het boek digitaal gratis beschikbaar voor belangstellenden.
Drie leden van ondernemingsraden uit verschillende overheidssectoren zullen worden geïnterviewd over hun ervaringen met het invloed uitoefenen op de besluitvorming waar een beroep op het primaat van de politiek een rol heeft gespeeld.

Tijdens het symposium zal met een panel worden gesproken over de vraag of de wijze waarop de invloed van de medezeggenschap bij de overheid in wet en rechtspraak is geregeld nog aansluit bij de wijze waarop anno 2020 de invloed van de medezeggenschap geregeld zou moeten worden. In het panel zitten vertegenwoordigers van werkgeverszijde, van vakbondskant, van ondernemingsraden en vanuit de politiek. Het volledige programma vindt u hier.

Het initiatief voor dit symposium is genomen door verschillende ondernemingsraden bij de overheid uit diverse sectoren, vakbonden bij de overheid, de werkgroep medezeggenschapsrecht van de VvA en deskundigen die zijn betrokken bij de medezeggenschap bij de overheid.

Vanwege de Corona-maatregelen is het symposium enkel digitaal via een live-stream te volgen.

Aanmelding voor het symposium kan door het aanmeldingsformulier in te vullen via onderstaande link. U zult dan voor de 26e november gegevens krijgen hoe u kunt inloggen om het symposium bij te wonen. Na afloop van het symposium zult u ook de digitale versie van het boek ontvangen. Deelname aan het symposium en toezending van het boek zijn gratis.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Informatie digitaal symposium

Datum: 26 november 2020
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Prijs: Gratis
Programma: Klik hier

Aanmelden via deze link

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie