| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Medezeggenschap en de WOR

1. Een introductie in de WOR

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de basis voor de werkzaamheden van ondernemingsraden (OR) . Welke rechten en plichten worden in de wet geregeld? Welke bevoegdheden kunt u wanneer inzetten? Hoe moeten verkiezingen worden gehouden? Waar kan de OR terecht als er geprocedeerd moet worden? Aan de hand van wetgeving en voorbeelden uit de rechtspraak wordt de WOR uitgelegd.

Door een link toe te voegen, verwijs je bezoekers door naar de aanvraagpagina!

Aanvragen cursus

2. Het adviesrecht uitgelegd

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden die een ondernemingsraad (OR) heeft. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) schrijft voor wanneer de bestuurder een adviesaanvraag moet (doen) voorleggen aan de OR. Aan welke voorwaarden moet de adviesaanvraag voldoen? Waar moet een OR opletten bij het uitbrengen van een advies? Wat kan een OR doen indien de ondernemer het advies naast zich neerlegt? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij de hele adviesprocedure door.

3. Het instemmingsrecht uitgelegd

Het instemmingsrecht heeft betrekking op regelingen over het sociaal beleid en de secundaire arbeidsvoorwaarden. De vragen die aan de orde komen zijn o.a. wanneer moet er instemming gevraagd worden aan een ondernemingsraad en wat is het gevolg als de ondernemingsraad niet instemt? Wat kan de ondernemer doen en welke bevoegdheden heeft de ondernemingsraad? Aan de hand van praktijkvoorbeelden nemen wij de hele instemmingsprocedure door.

4. Procedures op grond van de WOR

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kent verschillende procedures. Wanneer ga je naar de bedrijfscommissie, de rechtbank of de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam? In deze scholing geven wij u inzicht in de procedures die de WOR kent. Ook wordt stil gestaan op de impact die een procedure kan hebben in de relatie met de bestuurder en de achterban. Hoe pak je het, als OR aan, als je met een geschil te maken krijgt. Wij geven u de tips en tricks.

5. Actualiteiten medezeggenschapsrecht

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) wordt niet voortdurend gewijzigd. Toch zijn er altijd juridische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ondernemingsraad (OR). In procedures bij de Ondernemingskamer of de Rechtbank wordt de wet uitgelegd. Die uitleg is van groot belang voor OR-en. In deze module worden alle actuele ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving van het afgelopen jaar geschetst.

6. Medezeggenschapsstructuur:

De medezeggenschap van werknemers kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. In kleinere organisaties kan dat via een personeelsvertegenwoordiging. Grotere ondernemingen zijn verplicht om een ondernemingsraad in te stellen. Binnen concerns komen medezeggenschapsorganen voor op twee of meer niveaus. Z o is het mogelijk om boven ondernemingsraden een groepsondernemingsraad of een centrale ondernemingsraden te plaatsen. Maar het kan ook zijn dat een ondernemingsraad overgaat tot het instellen van commissies. De eisen die in de WOR en in de rechtspraak worden gesteld aan de vormgeving van de medezeggenschap staan centraal. Ook komt aan de orde in hoeverre het mogelijk is via maatwerkafspraken de medezeggenschap vorm te geven. Indien gewenst kan de module afgestemd worden op de structuur voor uw organisatie.