| samen sterk in arbeidsrecht

© 2018 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de MeToo-discussie. Zowel mannen als vrouwen brachten onder de hashtag MeToo ervaringen naar buiten over seksuele intimidatie en soms ook seksueel geweld. Niet zelden ging het daarbij om geweld en intimidatie op de werkvloer. Seksuele intimidatie vormt een voorbeeld van ongewenst gedrag. Welke verplichtingen rusten op de werkgever om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen en wat kan een OR doen?

Uitspraak van de maand: Ontbinding van een onderdeelcommissie

Ondernemingsraden kunnen op grond van artikel 15 van de WOR onderdeelcommissies instellen voor onderdelen van de onderneming. Daarbij kan de ondernemingsraad ook de bevoegdheid delegeren om met de ondernemer in overleg te treden over de aangelegenheden die het onderdeel aangaan, en gaat het advies- en het instemmingsrecht ook over naar deze onderdeelcommissie. Dit geldt overigens niet voor het recht om procedures te voeren.

In januari 2018 moest de Rechtbank van Rotterdam zich buigen over de vraag of een ondernemingsraad een onderdeelcommissie kan ontbinden, nadat er onenigheid was ontstaan tussen de OR en de onderdeelcommissie. Een vakbond en twee van de (voormalige) leden van een ontbonden onderdeelcommissie vorderden in kort geding, op straffe van een dwangsom, dat de ondernemingsraad de onderdeelcommissie zou herinstalleren.

Actuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Civiele arbeidsrecht

Uit het regeerakkoord van 2017 volgt dat het nieuwe kabinet een nieuwe balans wil vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat méér mensen aan het werk komen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Om dit te realiseren worden in het regeerakkoord wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag voorgesteld.

“Relaxed, chef!”

Orlando heet ie. Hij meldt zich op kantoor omdat hij van zijn werkgever ontslag op staande voet heeft gekregen. Misschien heb ik hem wel eens eerder gezien want hij werkt al 11 jaar als schoonmaker op station Utrecht Centraal. Een fragiele Surinaamse man van bijna 61 jaar. Als we op mijn kamer zitten op de eerste verdieping duurt het een paar minuten voor hij weer op adem is.

Te weinig tijd!

Onze bestuurder heeft enkele dagen geleden de ondernemingsraad verzocht te adviseren over een wijziging binnen de organisatie. De bestuurder heeft maanden gewacht met het indienen van de adviesaanvraag, maar nu is er plots haast bij: hij wil binnen twee weken ons advies hebben. Wij hebben echt te weinig tijd om te adviseren en zitten ook nog met veel vragen over het voorgenomen besluit. Wat kan de or nu het beste doen?

Flexibele schil betrekken bij de medezeggenschap

Bedrijven hebben een grote wens om flexibel in te spelen op veranderingen, bijvoorbeeld op veranderende bedrijfseconomische omstandigheden. Veel werkgevers gaan er vanuit, dat het moeilijk is om – wanneer dit nodig is – afscheid te nemen van vaste werknemers. De recente wijzigingen in het ontslagrecht hebben deze vrees vooralsnog niet weggenomen. Samen met de lange loondoorbetalingsverplichting bij ziekte leidt dit ertoe dat veel bedrijven een ´flexibele schil´ kennen, die kan bestaan uit bijvoorbeeld uitzendkrachten, payroll-werknemers, ZZP-ers of werknemers met een tijdelijk contract. Vaak genieten deze flexers minder bescherming dan de vaste medewerkers en zijn zij bij reorganisatie de eersten van wie afscheid genomen moet worden. Voor veel ondernemingen geldt, dat de flexibele schil de afgelopen jaren in omvang is gegroeid.

Harmoniseren...

Ons bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie kent een historie van fusies en overnames, waarbij werknemers telkens hun eigen arbeidsvoorwaarden hebben behouden. Als gevolg hiervan worden collega´s voor hetzelfde werk anders beloond. Onze bestuurder vindt dit onwenselijk en wil hierover met ons in overleg. Wij vinden het moeilijk, ook gezien de verschillende grote belangen die er spelen. Wat moet de or hiermee doen?

De OR bestaat (toch) nog, maar wordt niet (tijdig) om advies gevraagd

Een spoorwegonderneming wenst de werkzaamheden van de financiële afdeling naar Warschau te verplaatsen. Op het moment dat de ondernemingsraad zijn adviesrecht hieromtrent wil uitoefenen, stelt de bestuurder zich (plots) op het standpunt dat de ondernemingsraad heeft opgehouden te bestaan, omdat de onderneming in Nederland onder de instellingsgrens van de WOR is gezakt. Tegelijkertijd vraagt men wel advies aan de OR. Mede omdat dit advies te laat wordt gevraagd gaat de OR naar de Ondernemingskamer.

Op naar de toekomst!

Vorige week stond het nieuwe kabinet op het bordes. Er is maanden onderhandeld over het regeerakkoord: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Ik heb mijn best gedaan om me door 70 pagina’s tekst door te worstelen en ik waarschuw u alvast: begin er niet aan! Het Bureau woordvoering kabinetsformatie (ja, daar had ik ook nog nooit van gehoord!) zet op zijn website nog een vertaling in het Engels, Duits en Frans, maar veel meer Vertrauen in die Zukunft levert dat bepaald niet op.

Aandachtspunten voor de OR bij samenwerking in de zorg

Fusies van ziekenhuizen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onder meer patiënten. Een fusie kan immers ertoe leiden dat bepaalde afdelingen in een ziekenhuis worden gesloten (zoals geboortezorg, of
Eerste Hulp). Daarom gelden hiervoor in de zorg specifieke normen, uitgewerkt in de Zorgbrede Governancecode en de Zorgspecifieke fusietoets. In dit artikel in OR Informatie gaan Suzanne Broens en Annette Terpstra in op de aandachtspunten voor de ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt.

1 2 3 35

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie