| samen sterk in arbeidsrecht

© 2017 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Aandachtspunten voor de OR bij samenwerking in de zorg

Fusies van ziekenhuizen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onder meer patiënten. Een fusie kan immers ertoe leiden dat bepaalde afdelingen in een ziekenhuis worden gesloten (zoals geboortezorg, of
Eerste Hulp). Daarom gelden hiervoor in de zorg specifieke normen, uitgewerkt in de Zorgbrede Governancecode en de Zorgspecifieke fusietoets. In dit artikel in OR Informatie gaan Suzanne Broens en Annette Terpstra in op de aandachtspunten voor de ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt.

Jaar 3 en 4 van de ambtenarenrechtersformule, het einde van het begin, of het begin van het einde?

In 2013 kwam de Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’) met de CRvB- of de ambtenarenrechtersformule om een aanvullende vergoeding te berekenen in het geval er sprake was van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan bij een ontslag op overige gronden (bijvoorbeeld art. 8:8 CAR/UWO, art. 99 ARAR). Sindsdien volgt Jasper de Waard samen met Gerdin Boelens van Capra Advocaten de ontwikkelingen in de rechtspraak over dit onderwerp. Na artikelen in het Tijdschrift voor ambtenarenrecht over jaar 1 en 2 van de formule, is in augustus 2017 het overzicht verschenen over jaar 3 en 4.

Het nieuwe ontslagrecht en de kookwinkel

Het ontslagrecht is “hot”. Reden: de in no time doorgevoerde wijzigingen per juni 2015, beter bekend als de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). En rechtgeaarde arbeidsrechtspecialisten zitten er natuurlijk bovenop. Net als inmiddels demissionair minister Asscher, die de wet naar aanleiding van kritiek al een aantal malen bijstelde.

Verbetertrajecten onder de WWZ

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief opgenomen. De rechters moeten deze ontslaggronden strikt beoordelen.

Eén van de limitatieve ontslaggronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid (met andere woorden: disfunctioneren). Voor de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ gelden strikte vereisten. Onder meer dient werkgever objectief te kunnen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert. Daarnaast moet de werknemer door de werkgever zijn aangesproken op zijn onvoldoende functioneren. Dat is nog niet voldoende, ook moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Veelal wordt dan door de werkgever gesteld dat de werknemer in een verbetertraject zit. Er zijn geen vaste kaders voor het invullen van het verbetertraject. Hoe moet zo’n verbetertraject eruit zien, hoe lang moet het duren?

Tumult op voetbalveld!

Je hebt van die dagen dat alles tegen zit. De wedstrijd begon al meteen verkeerd met de scheids die het doel op veld B afkeurde. De netspanner, of hoe heet zo’n ding, zat los van de paal en dat was volgens deze jongeman, die kennelijk zijn scheidsrechtersdiploma cum laude had gehaald, een ‘gevaarzettende situatie’!

Dat klonk mij als leider van de B1 nogal verontrustend in de oren. Dus dat werd een zoektocht naar tangen, steeksleutels en wat al niet meer. De wedstrijdsecretaris van dienst wist een half gevuld kistje gereedschap tevoorschijn te toveren en samen losten we het op. Scheids tevreden! Dat het doel aan de linkerkant de voorgeschreven 2 meter 44 hoog was en rechts zo op het oog 2 meter 08 ontging hem totaal!

Met een klein kwartier vertraging (binnen de normen van de KNVB, wist onze whizzkid enthousiast te melden!) begon de wedstrijd om 14.43 uur tegen Nieuwegein. Maar daarmee was de ellende nog niet voorbij! Of het onkunde was of de straffe en gure wind laat ik maar even in het midden, feit is dat een hoog over het doel geknalde bal via het talud van de A27 terug ketste op de afrit en vlak voor het stoplicht tot stilstand kwam.

En toen gebeurde het ongelooflijke. Een gedrongen mannetje van een jaar of vijftig in een grijze Peugeot 308 stopte voor het stoplicht en sprong uit zijn auto om de bal te pakken. “Mooi”, zei voorzitter Bart nog die naast mij stond, “die schiet de bal wel weer terug!” In plaats daarvan sprong dit mannetje met bal en al in zijn auto om (door rood!) met gierende banden richting De Bilt te racen..

Dat het met de reservebal nog 3-0 werd deed er allang niet meer toe..

Besluit omvorming naar NV redelijk

Voor OR Informatie heeft Loe Sprengers de beschikking van de Ondernemingskamer van 3 februari 2017 inzake Holland Casino becommentarieerd. Deze beschikking maakt duidelijk, dat de rechter een grote mate van vrijheid laat aan de ondernemer om de keuzes te maken die hij als ondernemer van belang vindt.

Hoe ver gaat de informatieplicht in het kader van een adviestraject?

Het is aan de ondernemingsraad (en niet aan de bestuurder) om te bepalen welke informatie hij nodig heeft om tot een advies te komen. Gaat deze informatieplicht van de bestuurder zo ver dat deze een onafhankelijk extern onderzoek moet laten uitvoeren omdat de OR hier, in het kader van de beoordeling van de adviesaanvraag, om heeft gevraagd? Dit vraagstuk kwam bij de Ondernemingskamer aan de orde in de zaak van de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam/gemeente Amsterdam.

Solidariteit!

In de afgelopen dertig jaar heb ik heel wat stakingen meegemaakt. Daar zijn tientallen anekdotes over te vertellen. Een mooi staaltje van solidariteit vind ik nog steeds de staking voor Pieter. Na een week staking in de snackindustrie werd er een cao-akkoord bereikt. Einde staking zou je denken. Maar nee. In één fabriek werd door gestaakt. Vanwege Pieter.

Sterkere positie OR bij rol en persoon van de preventiemedewerker dankzij de wijzigingen in de Arbowetgeving

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

Voorwaarden voor een kennisgeving van een loonstop wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Aan welke voorwaarden dient een kennisgeving van een loonstop te voldoen in het geval een werknemer zich niet houdt aan zijn re-integratieverplichtingen bij ziekte?

1 2 3 33

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie