| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Mediation tussen WOR-bestuurder en de OR

Een ondernemingsraad en bestuurder werken als het goed is prettig met elkaar samen. Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor een effectieve medezeggenschap. Toch kunnen ondernemingsraad en bestuurder op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen. Zo kan bijvoorbeeld een vervelend gelopen adviestraject negatieve gevolgen hebben voor de onderlinge samenwerking en daarmee voor het functioneren van de medezeggenschap.

Actuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Civiele arbeidsrecht

Uit het regeerakkoord van 2017 volgt dat het nieuwe kabinet een nieuwe balans wil vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat méér mensen aan het werk komen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Om dit te realiseren worden in het regeerakkoord wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag voorgesteld.

Verbetertrajecten onder de WWZ

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief opgenomen. De rechters moeten deze ontslaggronden strikt beoordelen.

Eén van de limitatieve ontslaggronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid (met andere woorden: disfunctioneren). Voor de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ gelden strikte vereisten. Onder meer dient werkgever objectief te kunnen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert. Daarnaast moet de werknemer door de werkgever zijn aangesproken op zijn onvoldoende functioneren. Dat is nog niet voldoende, ook moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Veelal wordt dan door de werkgever gesteld dat de werknemer in een verbetertraject zit. Er zijn geen vaste kaders voor het invullen van het verbetertraject. Hoe moet zo’n verbetertraject eruit zien, hoe lang moet het duren?

Sterkere positie OR bij rol en persoon van de preventiemedewerker dankzij de wijzigingen in de Arbowetgeving

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

Vertrekregeling topfunctionarissen

Tegenwoordig mogen zogenaamde topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris van de WNT bepaald op  € 178.000.  In 2016 wordt het algemene maximum van de WNT € 179.000,–. Dit bedrag is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage, onkosten. Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Keuze arbodienst

Ons contract met de arbodienst loopt aan het einde van dit jaar af. De bestuurder wil een andere arbodienst inschakelen omdat hij ontevreden is over de verzuimbegeleiding. Hij stelt zich op het standpunt dat wij ons alleen mogen uitspreken over de keuze van de arbodienst, maar niet over de inhoud van het contract. Klopt dit? Welke rol hebben wij bij de keuze van de arbodienst en waar kunnen we op letten?

Versterkt voordrachtsrecht van de OR

Onze onderneming is een structuurvennootschap en valt onder de structuurregeling. Wij hebben dus naast onze directie een Raad van Commissarissen. Bij belangrijke besluiten van de directie (bijvoorbeeld een overname of een fusie) is de goedkeuring van de rvc nodig. Bij deze besluiten zijn wij natuurlijk ook betrokken. Wij worden verder echter niet door de rvc betrokken bij diens besluitvorming. Evenmin zoeken wij tot nu toe geen contact met de rvc. Toch denken wij dat dat zinvol kan zijn. Wij hoorden ook dat een or invloed heeft op de benoeming van de commissarissen. Hoe werkt dat precies?

(Verborgen) Cameratoezicht

Wij zijn een or van een bedrijf waarin de werkzaamheden en de diverse locaties met een grote mate van veiligheid gewaarborgd moeten zijn. Het waarborgen van de veiligheid is van groot belang vanwege het risico van een terroristische aanslag op ons bedrijf. Ons bedrijf komt namelijk voor op een lijst van doelwitten in Nederland van een terroristische aanslag. Er wordt daarom op een structurele wijze maar ook op incidentele wijze cameratoezicht gehouden. Het structurele cameratoezicht gebeurt middels een zogenaamd cameraplan op de diverse locaties. Door markeringen op een kaart van het terrein en gebouw is vastgelegd op welke plaatsen vaste camera’s zijn geplaatst. Dat cameraplan is voor medewerkers in te zien en wordt voortdurend up to date gehouden. Verder vindt er incidenteel, waarvan soms heimelijk, cameratoezicht plaats. Dit alles maakt natuurlijk inbreuk op de privacy van onze werknemers. Waar moeten wij als or op letten bij dit cameratoezicht?

Werk van or-lid van invloed op beoordeling?

Onze or-secretaris heeft onlangs zijn beoordelingsgesprek gehad voor zijn reguliere functie van controller. Tijdens dit gesprek kwam aan de orde dat hij het afgelopen jaar niet goed zou hebben gefunctioneerd. Hij heeft tijdens dit gesprek aan de orde gesteld dat hij wegens de reorganisatie binnen ons bedrijf veel werk in het kader van zijn or-lidmaatschap heeft gehad en dat dat invloed heeft gehad op zijn gewone functie. Hij is weliswaar voor 10 uur per week vrijgesteld voor deze werkzaamheden, maar had hier bij lange na niet genoeg aan het afgelopen jaar. Hij heeft veel meer uren aan zijn or-werk moeten besteden. Hoe moet onze secretaris nu op deze slechte beoordeling reageren?

Is opdracht aan adviesbureau ook adviesplichtig?

Onze bestuurder wil onderzoeken of vernieuwingen op het gebied van ICT kunnen zorgen voor een kostenbesparing. Het zou kunnen dat deze ideeën leiden tot ofwel een uitbesteding van ICT-werkzaamheden, ofwel de invoering van nieuwe ICT-tools. Alles ligt nog open en er is volgens de bestuurder nog geen sprake van een adviesplichtig voorgenomen besluit. Onze bestuurder wil wel een opdracht verstrekken aan een adviesbureau om deze scenario’s voor een kostenbesparing op ICT-terrein te erkennen en uit te werken. In de conceptopdracht aan het bureau staat vermeld dat aanschaf van een nieuwe ICT-voorziening dan wel uitbesteding van de ICT-diensten tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren. Onze bestuurder stelt dat hij eerst daarna een mogelijke keuze kan maken. Op dat moment komt volgens de bestuurder de or pas in beeld. Volgens ons hebben wij echter al adviesrecht over deze opdracht aan het adviesbureau. Onze bestuurder bestrijdt dit, hij zegt dat het alleen maar verkennend bedoeld is en dat de or geen adviesrecht heeft over de opdracht aan het adviesbureau. Hoe zit dat?

1 2 3 7

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie