| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Zet de Coronacrisis de privacy van werknemers opzij?

Gezond zijn en blijven is in deze tijd belangrijker dan ooit. Om dit te bereiken gelden nu ongekende regels, zoals de intelligente lockdown. Ook bestaande regels krijgen soms een andere invulling, bijvoorbeeld over privacy. Het is raadzaam dat een OR goed oplet of de privacy van werknemers niet te makkelijk door een werkgever opzij wordt gezet.

Hoe om te gaan met het recht op privacy in de Coronacrisis?

Arbeidsconflicten en mediation

Mediation is een meer en meer voorkomend interventiemiddel bij arbeidsconflicten. In dit artikel sta ik stil bij wat mediation precies inhoudt en in welke situaties het kan worden ingezet als middel om een arbeidsconflict op te lossen. De Wet bevordering mediation kan in dit kader niet ongenoemd blijven. Verder ga ik in op de vraag hoe vrijwillig de keuze voor mediation eigenlijk is, bijvoorbeeld na een advies van de bedrijfsarts. In dat kader wordt recente rechtspraak hierover besproken. Het is belangrijke informatie voor de arbeidsrechtadvocaat om zijn klant goed te kunnen adviseren.

Mediation tussen WOR-bestuurder en de OR

Een ondernemingsraad en bestuurder werken als het goed is prettig met elkaar samen. Een goede onderlinge samenwerking zorgt voor een effectieve medezeggenschap. Toch kunnen ondernemingsraad en bestuurder op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen. Zo kan bijvoorbeeld een vervelend gelopen adviestraject negatieve gevolgen hebben voor de onderlinge samenwerking en daarmee voor het functioneren van de medezeggenschap.

Actuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Civiele arbeidsrecht

Uit het regeerakkoord van 2017 volgt dat het nieuwe kabinet een nieuwe balans wil vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat méér mensen aan het werk komen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Om dit te realiseren worden in het regeerakkoord wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag voorgesteld.

Verbetertrajecten onder de WWZ

In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn de ontslaggronden limitatief opgenomen. De rechters moeten deze ontslaggronden strikt beoordelen.

Eén van de limitatieve ontslaggronden is de ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid (met andere woorden: disfunctioneren). Voor de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ gelden strikte vereisten. Onder meer dient werkgever objectief te kunnen aantonen dat de werknemer onvoldoende functioneert. Daarnaast moet de werknemer door de werkgever zijn aangesproken op zijn onvoldoende functioneren. Dat is nog niet voldoende, ook moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zijn functioneren te verbeteren. Veelal wordt dan door de werkgever gesteld dat de werknemer in een verbetertraject zit. Er zijn geen vaste kaders voor het invullen van het verbetertraject. Hoe moet zo’n verbetertraject eruit zien, hoe lang moet het duren?

Sterkere positie OR bij rol en persoon van de preventiemedewerker dankzij de wijzigingen in de Arbowetgeving

Op grond van artikel 27 lid 1 sub d WOR heeft de OR instemmingsrecht op een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.

Vertrekregeling topfunctionarissen

Tegenwoordig mogen zogenaamde topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministerssalaris verdienen. Dit staat in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: de WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen. In 2015 is het maximumsalaris van de WNT bepaald op  € 178.000.  In 2016 wordt het algemene maximum van de WNT € 179.000,–. Dit bedrag is inclusief vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioenbijdrage, onkosten. Bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning zijn niet toegestaan.

Keuze arbodienst

Ons contract met de arbodienst loopt aan het einde van dit jaar af. De bestuurder wil een andere arbodienst inschakelen omdat hij ontevreden is over de verzuimbegeleiding. Hij stelt zich op het standpunt dat wij ons alleen mogen uitspreken over de keuze van de arbodienst, maar niet over de inhoud van het contract. Klopt dit? Welke rol hebben wij bij de keuze van de arbodienst en waar kunnen we op letten?

Versterkt voordrachtsrecht van de OR

Onze onderneming is een structuurvennootschap en valt onder de structuurregeling. Wij hebben dus naast onze directie een Raad van Commissarissen. Bij belangrijke besluiten van de directie (bijvoorbeeld een overname of een fusie) is de goedkeuring van de rvc nodig. Bij deze besluiten zijn wij natuurlijk ook betrokken. Wij worden verder echter niet door de rvc betrokken bij diens besluitvorming. Evenmin zoeken wij tot nu toe geen contact met de rvc. Toch denken wij dat dat zinvol kan zijn. Wij hoorden ook dat een or invloed heeft op de benoeming van de commissarissen. Hoe werkt dat precies?

(Verborgen) Cameratoezicht

Wij zijn een or van een bedrijf waarin de werkzaamheden en de diverse locaties met een grote mate van veiligheid gewaarborgd moeten zijn. Het waarborgen van de veiligheid is van groot belang vanwege het risico van een terroristische aanslag op ons bedrijf. Ons bedrijf komt namelijk voor op een lijst van doelwitten in Nederland van een terroristische aanslag. Er wordt daarom op een structurele wijze maar ook op incidentele wijze cameratoezicht gehouden. Het structurele cameratoezicht gebeurt middels een zogenaamd cameraplan op de diverse locaties. Door markeringen op een kaart van het terrein en gebouw is vastgelegd op welke plaatsen vaste camera’s zijn geplaatst. Dat cameraplan is voor medewerkers in te zien en wordt voortdurend up to date gehouden. Verder vindt er incidenteel, waarvan soms heimelijk, cameratoezicht plaats. Dit alles maakt natuurlijk inbreuk op de privacy van onze werknemers. Waar moeten wij als or op letten bij dit cameratoezicht?

1 2 3 7

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie