| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Keuze arbodienst

Ons contract met de arbodienst loopt aan het einde van dit jaar af. De bestuurder wil een andere arbodienst inschakelen omdat hij ontevreden is over de verzuimbegeleiding. Hij stelt zich op het standpunt dat wij ons alleen mogen uitspreken over de keuze van de arbodienst, maar niet over de inhoud van het contract. Klopt dit? Welke rol hebben wij bij de keuze van de arbodienst en waar kunnen we op letten?

Versterkt voordrachtsrecht van de OR

Onze onderneming is een structuurvennootschap en valt onder de structuurregeling. Wij hebben dus naast onze directie een Raad van Commissarissen. Bij belangrijke besluiten van de directie (bijvoorbeeld een overname of een fusie) is de goedkeuring van de rvc nodig. Bij deze besluiten zijn wij natuurlijk ook betrokken. Wij worden verder echter niet door de rvc betrokken bij diens besluitvorming. Evenmin zoeken wij tot nu toe geen contact met de rvc. Toch denken wij dat dat zinvol kan zijn. Wij hoorden ook dat een or invloed heeft op de benoeming van de commissarissen. Hoe werkt dat precies?

(Verborgen) Cameratoezicht

Wij zijn een or van een bedrijf waarin de werkzaamheden en de diverse locaties met een grote mate van veiligheid gewaarborgd moeten zijn. Het waarborgen van de veiligheid is van groot belang vanwege het risico van een terroristische aanslag op ons bedrijf. Ons bedrijf komt namelijk voor op een lijst van doelwitten in Nederland van een terroristische aanslag. Er wordt daarom op een structurele wijze maar ook op incidentele wijze cameratoezicht gehouden. Het structurele cameratoezicht gebeurt middels een zogenaamd cameraplan op de diverse locaties. Door markeringen op een kaart van het terrein en gebouw is vastgelegd op welke plaatsen vaste camera’s zijn geplaatst. Dat cameraplan is voor medewerkers in te zien en wordt voortdurend up to date gehouden. Verder vindt er incidenteel, waarvan soms heimelijk, cameratoezicht plaats. Dit alles maakt natuurlijk inbreuk op de privacy van onze werknemers. Waar moeten wij als or op letten bij dit cameratoezicht?

Werk van or-lid van invloed op beoordeling?

Onze or-secretaris heeft onlangs zijn beoordelingsgesprek gehad voor zijn reguliere functie van controller. Tijdens dit gesprek kwam aan de orde dat hij het afgelopen jaar niet goed zou hebben gefunctioneerd. Hij heeft tijdens dit gesprek aan de orde gesteld dat hij wegens de reorganisatie binnen ons bedrijf veel werk in het kader van zijn or-lidmaatschap heeft gehad en dat dat invloed heeft gehad op zijn gewone functie. Hij is weliswaar voor 10 uur per week vrijgesteld voor deze werkzaamheden, maar had hier bij lange na niet genoeg aan het afgelopen jaar. Hij heeft veel meer uren aan zijn or-werk moeten besteden. Hoe moet onze secretaris nu op deze slechte beoordeling reageren?

Is opdracht aan adviesbureau ook adviesplichtig?

Onze bestuurder wil onderzoeken of vernieuwingen op het gebied van ICT kunnen zorgen voor een kostenbesparing. Het zou kunnen dat deze ideeën leiden tot ofwel een uitbesteding van ICT-werkzaamheden, ofwel de invoering van nieuwe ICT-tools. Alles ligt nog open en er is volgens de bestuurder nog geen sprake van een adviesplichtig voorgenomen besluit. Onze bestuurder wil wel een opdracht verstrekken aan een adviesbureau om deze scenario’s voor een kostenbesparing op ICT-terrein te erkennen en uit te werken. In de conceptopdracht aan het bureau staat vermeld dat aanschaf van een nieuwe ICT-voorziening dan wel uitbesteding van de ICT-diensten tot de te onderzoeken mogelijkheden behoren. Onze bestuurder stelt dat hij eerst daarna een mogelijke keuze kan maken. Op dat moment komt volgens de bestuurder de or pas in beeld. Volgens ons hebben wij echter al adviesrecht over deze opdracht aan het adviesbureau. Onze bestuurder bestrijdt dit, hij zegt dat het alleen maar verkennend bedoeld is en dat de or geen adviesrecht heeft over de opdracht aan het adviesbureau. Hoe zit dat?

Ongewenst gedrag en klachtencommissie

Wij willen als or een initiatiefvoorstel doen aan onze bestuurder om een klachtencommissie in te stellen voor het behandelen van klachten van werknemers over ongewenst gedrag en intimiderend gedrag van andere werknemers. Wij horen regelmatig van werknemers dat zij een forum missen om over ongewenst gedrag te klagen. Soms gaan ze wel naar hun leidinggevenden. Maar soms wordt nu net het gedrag van de leidinggevende als ongewenst ervaren. Wij vragen ons af wat er omtrent het begrip ‘ongewenst gedrag’ is vastgelegd in diverse regelingen? Wat kunnen wij nog meer doen?

Ontbinding arbeidsovereenkomst OR-lid

In juli 2014 heeft een elektrotechnische industriële onderneming een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend voor een van de werkvoorbereiders. Deze werknemer is lid van een vaste commissie van de ondernemingsraad, waarmee hij de status van lid van de ondernemingsraad heeft. Als reden voor de beëindiging geeft de onderneming op dat er sprake is van een verliessituatie, ten gevolge waarvan, na het doorlopen van een adviestraject met de ondernemingsraad, gereorganiseerd dient te worden. De kantonrechter heeft dit verzoek tot ontbinding afgewezen. Het verzoek werd onvoldoende gemotiveerd geacht en daarbij is niet komen vast te staan dat het verzoek geen verband houdt met het lidmaatschap van de werknemer van de ondernemingsraad. In januari 2015 probeert de onderneming het nog eens. Ditmaal wordt het verzoek beter gemotiveerd en oordeelt de kantonrechter dat de grond voor ontbinding geen verband houdt met het lidmaatschap van de ondernemingsraad. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 mei 2015 en kent aan de werknemer de vergoeding toe die voortvloeit uit het sociaal plan dat met de vakbonden overeengekomen is.

Onderzoek naar alternatieven van de or

Wij zijn een ondernemingsraad van een kleine gemeente in Gelderland. Onze bestuurder heeft aangekondigd dat hij wil gaan fuseren met een aangrenzende gemeente. Een extern adviesbureau zal in verschillende scenario’s uitwerken hoe de fusie vormgegeven kan worden, aldus onze bestuurder. Uiteraard zal de politiek ook zijn zegje doen hierover. Wij hebben binnen onze gemeente net de afgelopen drie jaar een zeer onrustige periode gehad, met twee reorganisatierondes en bezuinigingen. De medewerkers zijn blij als het even rustig wordt. Nu vernemen wij echter dit nieuws van onze bestuurder. Wij zouden graag een alternatief willen opperen aan onze bestuurder, namelijk: géén fusie. Wellicht wel een vergaande samenwerking op diverse werkterreinen. Als wij een adviesaanvraag ontvangen voor de fusie, kunnen wij dan in het kader van het adviestraject ons alternatief aandragen?

Or-initiatief duurzame inzetbaarheid?

Binnen ons bedrijf werkt een flink aantal oudere werknemers. Velen van hen verrichten zwaar werk. Steeds meer krijgen deze medewerkers fysieke problemen en ondervinden ze hinder van de ploegendienstroosters en avond- en nachtdiensten. Nu zullen ze toch vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd steeds langer aan het werk moeten blijven. Wat kunnen wij als or hiermee doen? Kunnen wij dit bij de bestuurder aankaarten?

Wanneer is een or in een gemeente verplicht?

Wij zijn een or van een kleine gemeente. Bij ons werken in totaal 40 personen. In de WOR is de wettelijke grens om een or in te stellen op 50 werknemers bepaald. Toch is er bij ons een or. Onze bestuurder vroeg zich met het oog op de bepaling in de WOR af of onze gemeente eigenlijk wel een or moet hebben?

1 2 3 4 8

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie