| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Aandachtspunten voor de OR bij samenwerking in de zorg

Fusies van ziekenhuizen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor onder meer patiënten. Een fusie kan immers ertoe leiden dat bepaalde afdelingen in een ziekenhuis worden gesloten (zoals geboortezorg, of
Eerste Hulp). Daarom gelden hiervoor in de zorg specifieke normen, uitgewerkt in de Zorgbrede Governancecode en de Zorgspecifieke fusietoets. In dit artikel in OR Informatie gaan Suzanne Broens en Annette Terpstra in op de aandachtspunten voor de ondernemingsraad die hiermee te maken krijgt.

Aandachtspunten voor de OR - Samenwerking in de zorg

Concentraties van zorginstellingen haalden de afgelopen jaren het nieuws. De fusiegolf leidde tot de zorg-specifieke fusietoets. Zorgaanbieders met een bepaalde omvang en omzet moeten hierdoor goedkeuring hebben van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) en de Autoriteit Consument en Markt bij een wens tot fusie, samenwerking of een andere vorm van concentratie. De goed geïnformeerde ondernemingsraad kan hierbij een eigen positie innemen.

Hoe ver gaat de informatieplicht in het kader van een adviestraject?

Het is aan de ondernemingsraad (en niet aan de bestuurder) om te bepalen welke informatie hij nodig heeft om tot een advies te komen. Gaat deze informatieplicht van de bestuurder zo ver dat deze een onafhankelijk extern onderzoek moet laten uitvoeren omdat de OR hier, in het kader van de beoordeling van de adviesaanvraag, om heeft gevraagd? Dit vraagstuk kwam bij de Ondernemingskamer aan de orde in de zaak van de ondernemingsraad van de gemeente Amsterdam/gemeente Amsterdam.

De OR en de zorgspecifieke fusietoets

Per 1 januari 2014 dienen zorgaanbieders indien zij willen fuseren, samenwerken of op andere wijze willen concentreren de goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te krijgen. Indien de NZa geen goedkeuring verleent kan de concentratie niet doorgaan. Wat houdt de zorgspecifieke fusietoets in en wat betekent dit voor de OR praktijk?

Sociaal Plan altijd verplicht?

IBM heeft de ondernemingsraad advies gevraagd om het over het voornemen van IBM om over te gaan tot verdere transformatie van IBM Global Account (hierna een IGA te noemen) waarbij 16,58 fte aan arbeidsplaatsen binnen IGA zullen verdwijnen. De reorganisatie zou plaatsvinden in de periode 1 mei 2012 t/m 31 december 2013. De ondernemingsraad heeft een negatief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit. In het advies is onder meer opgenomen: “In de adviesaanvraag is naar ons oordeel niet, althans onvoldoende, inzicht gegeven welke maatregelen worden opgenomen om de personele gevolgen op te vangen, daarmee is niet voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 25 lid 3 WOR. Herhaaldelijk hebben wij hier wel naar gevraagd maar telkens wordt er verwezen naar (.…) hoofdstuk 18 van onze personeelsgids. Hetgeen aldaar is beschreven is een algemene beschrijving hoe boventalligheid kan ontstaan en welke mogelijkheden er zijn om intern te zullen solliciteren. De OR wenst echter dat er inzicht wordt gegeven welke maatregelen/voorzieningen er getroffen worden als medewerkers ontslagen worden. Het lijkt erop dat medewerkers – nu slechts wordt verwezen naar hoofdstuk 18 – enige tijd de ruimte krijgen om een andere interne baan te vinden – in welke periode zij dienen door te werken – en vervolgens als dat niet lukt worden ontslagen zonder enige vergoeding/suppletie. Dit acht de ondernemingsraad onaanvaardbaar en een bedrijf als IBM onwaardig. Van IBM mag verwacht worden dat zij een volwaardig sociale paragraaf opstelt/overeenkomt met OR en/of vakbonden.”

Omgaan met adviesaanvragen reorganisaties binnen het Rijk

Per 1 januari 2012 is het besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008-2012 afgelopen.

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie