| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Mogelijkheid tot uitstel van or-verkiezingen?

Ons bedrijf maakt een flinke organisatorische verandering door. Zeker is in elk geval dat door deze reorganisatie met personeel geschoven gaat worden. Maar binnenkort vinden er verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad plaats. Wij voorzien dat de nieuwe te kiezen raad niet als representatief kan worden beschouwd, omdat vrijwel direct na de verkiezingen met het personeel geschoven gaat worden. Bovendien komt ons adviestraject stil te liggen als gevolg van de nodige voorbereidingen op de verkiezingen. Daarnaast maken wij ons ook zorgen over het feit dat een onervaren or de taak zal overnemen. Wij vragen ons af of wij niet beter de verkiezingen kunnen uitstellen met bijvoorbeeld een halfjaar en zodoende de zittingstermijn van de huidige ondernemingsraad te verlengen Kan dit?

Het is een zittende or niet toegestaan de eigen zittingsperiode te verlengen en de verkiezingen uit te stellen: De raad is voor een vooraf bepaalde periode gekozen en kan na het verstrijken vande zittingsduur in principe geen rechtsgeldige besluiten meer nemen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de mogelijkheid van verlening namelijk niet. In de praktijk is het echter met name bij reorganisaties wel degelijk mogelijk. Om voor verlenging van de zittingsperiode inaanmerking te kunnen komen, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden:
– Zo moeten er gegronde redenen voor het uitstel zijn (het feit dat nieuwe or niet ervaren is, is geen gegronde reden)
– Daarnaast is het belangrijk dat het uitstel voor een overzichtelijke periode geldt endat zowel de bestuurder als de vakbonden akkoord gaan
– Tot slot moet er een mandaat van de achterban zijn voor het uitstel.

Het is wel heel belangrijk dat de ondernemingsraad het proces om te komen tot een verlenging van het mandaat zeer zorgvuldig uitvoert. Dit geldt met name voor de achterbanraadpleging. Zo zal de or tijdig de achterban zeer uitgebreid, duidelijk en volledig moeten informeren over de situatie en over de argumenten voor het voorstel tot verlenging van de zittingsperiode. De achterban moet voldoende gelegenheid en tijd krijgen om te kunnen reageren op het voorstel tot verlenging van de zittingsperiode. De antwoorden van de achterban moeten worden meegenomen in de afweging of het belang van de ondernemingsraad voldoende zwaar is om de zittingsperiode te verlengen.

Hoe vaak mag een lid van de ondernemingsraad eigenlijk worden herkozen?

In de wet is geen bepaling opgenomen die een maximum stelt aan het aantal keren dat een werknemer in de ondernemingsraad kan worden herkozen. Wel bestaat de mogelijkheid hierover een bepaling op te nemen in het or-reglement.

Mogen er voorwaarden worden gesteld aan de kandidaten die op de lijst voor de verkiezingen worden geplaatst?

Ja, datis een keer toegestaan door een rechter in een zaak waarin een vakbond voorwaarden stelde aande (vakbonds)kandidaten voor de or-verkiezingen. Deze voorwaarde hield in dat de kandidaat bereid zou moeten zijn om het beleid van die vakbond uit te dragen bij een eventuele benoeming in de or. De kandidaat achtte zichzelfā€¢daartoe niet verplicht. De vakbond weigerde hem daarom op de kandidaten lijstte zetten.
In een kort geding heeft de kandidaat verzocht de vakbond te veroordelen hem op de kandidatenlijst te plaatsen. De rechter achtte het niet onbegrijpelijk dat de vakbond aan de kandidaten voor de or de voorwaarde stelt dat deze toezegt het beleid van de vakbond (in ruime zin) uit te zullen dragen. Het is goed denkbaar dat de vakbond er belang bij heeft dat zijn kandidaten voor de or zich, nadat zij gekozen zijn, niet openlijk distantiƫren van het gevoerde beleid van de vakbond. Verder vond de rechter het niet waarschijnlijk dat door het stellen van voorwaarden aan de kandidaatstelling de werknemer het passief kiesrecht werd ontnomen. Er was namelijk voldoende gebleken dat de werknemer als vakbondslid ook kandidaat kon staan op de zogeheten vrije lijst (voor werknemers die geen lid zijn van een vakbond). Hierbij speelde tevens een rol dat het er bij de verkiezingen om gaat welke kandidaat individueel de meeste stemmen krijgt en niet welke lijst. De vordering van de werknemer is daarom door de rechter afgewezen.

Datum
1 september 2010

Rechtsgebied
Medezeggenschapsrecht

Geplaatst in
Rubriek ‘Gabi geeft antwoord’ in: OR Informatie september 2010, 9, p. 21

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie