| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Enquêterecht machtig middel voor OR

Het recht van enquête houdt, kort samengevat, in dat bijvoorbeeld aandeelhouders of vakbonden de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam kunnen vragen een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming, als er reden is om te twijfelen aan de juistheid daarvan. De ondernemingsraad heeft het recht van enquête niet, behalve als dit in de statuten van de rechtspersoon is vastgelegd of is afgesproken met de ondernemer.

Succesvolle enquêteprocedure or

De ondernemingsraad maakt gebruik van dat enquêterecht en verzoekt de Ondernemingskamer (OK) om voorzieningen te treffen om de impasse te doorbreken. De Ondernemingskamer constateert dat alle partijen het erover eens zijn dat de verhouding tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht ernstig en onherstelbaar is beschadigd. Deze geëscaleerde vertrouwensbreuk dreigt ertoe te leiden dat belangrijke besluiten over het ondernemingsplan 2009-2012 en de begroting 2010, die geen uitstel gedogen, niet kunnen worden genomen.

Or komt met alternatief voorstel voor verhuizing

Eerst de achtergronden: een onderneming heeft twee vestigingen, een in Breda en een in Rotterdam. Uit efficiency-overwegingen en om de synergie te bevorderen, is besloten de vestiging in Breda te sluiten en alie activiteiten te verhuizen naar Rotterdam. De bestuurder wil zo snel mogelijk verhuizen, maar de huurtermijn van het pand loopt pas eind 2011 af. Nadat de bestuurder de or om advies heeft gevraagd, laat de or de kosten berekenen van de huur die nog moet worden betaald tot het einde van de overeenkomst. De or adviseert uiteindelijk negatief en komt met een alternatief: verhuizing per einde huurtermijn, eind 2011. Als reden daarvoor noemt de or dat de economische rentabiliteit toeneemt en de medewerkers dan ruim de tijd krijgen om zich op de situatie voor te bereiden.

Stemhokjes

De betrokkenen bij de medezeggenschap verkeren in verwarring. Geïnspireerd door de gebeurtenissen na de gemeenreraadsverkiezingen in Oekraïne aan de Maas, buiten verkiezingstijd ook wel Rotterdam geheten. Er gaan stemmen op die beweren dat waarschijnlijk geen enkele ondernemingsraad rechtsgeldig is verkozen. Zou het echt zo erg zijn?

Wat als de bestuurder het or-advies niet afwacht?

Eerst de achtergronden: de or van een zorginstelling krijgt de vraag van de bestuurder om binnen zes weken te adviseren over het voornemen te gaan fuseren met twee andere zorginstellingen. Bij de adviesaanvraag is ter informatie een onderhandelaarsakkoord met de vakbonden en een rapport van een externe deskundige toegevoegd. Uit het rapport blijkt dat 35 fte komen te vervallen. De or is van mening dat hij niet voldoende is geïnformeerd. Ook hebben ze nog geen sociaal plan gezien, evenmin als een ondernemingsplan. Bovendien is niet duidelijk welke werknemers boventallig worden verklaard. De or heeft de bestuurder laten weten niet binnen zes weken te kunnen adviseren omdat er nog informatie ontbreekt.

Vorstverlet

De verkiezingen voor de gemeenteraad. U zult in alle wijsheid tot een keuze gekomen zijn. In de tempel van de democratie dient u met deze zelfde wijsheid eens in de paar jaar de ondernemingsraad te kiezen. Als kandidaat hoopt u dan op de wijsheid van uw collega’s. Dat ze maar weer op u zullen stemmen.

Wijziging in de regeling bedrijfscommissies

Op 25 september 2009 heeft de bestuurskamer van de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd over de herziening van het stelsel van bedrijfscommissies. In deze brief komen drie herzieningsvoorstellen aan de orde.

Niet appels met peren vergelijken

Een ondernemer wil van een regionale indeling over stappen naar een structuur per hoofdproces. De or krijgt op verschillende momenten andere cijfers over de omvang van het personeelsbestand, de inkrimping, de niet direct plaatsbare medewerkers en formatieplaatsen voor herplaatsingkandidaten. Dit is van belang voor het uitgebrachte advies en het besluit.

Overdracht van werkzaamheden

Zoals ongetwijfeld is opgevallen, heeft deze rubriek een andere naam gekregen (zie onderaan). Met andere woorden: er is sprake van opvolging. Parallel aan deze opvolging speelt de volgende vraag in relatie tot medezeggenschap. Hoe wordt er eigenlijk in geval van or-verkiezingen en het aantreden van een (vrijwel) nieuwe or de continuïteit van het or-werk gewaarborgd?

Verliefd

Verliefde werknemers zijn gelukkig. Gelukkige mensen komen tot betere prestaties. Hoe meer liefde op de werkplek, hoe beter.

1 38 39 40 41

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie