| samen sterk in arbeidsrecht

© 2020 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

Vorstverlet

De verkiezingen voor de gemeenteraad. U zult in alle wijsheid tot een keuze gekomen zijn. In de tempel van de democratie dient u met deze zelfde wijsheid eens in de paar jaar de ondernemingsraad te kiezen. Als kandidaat hoopt u dan op de wijsheid van uw collega’s. Dat ze maar weer op u zullen stemmen.

Wijziging in de regeling bedrijfscommissies

Op 25 september 2009 heeft de bestuurskamer van de SER de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd over de herziening van het stelsel van bedrijfscommissies. In deze brief komen drie herzieningsvoorstellen aan de orde.

Niet appels met peren vergelijken

Een ondernemer wil van een regionale indeling over stappen naar een structuur per hoofdproces. De or krijgt op verschillende momenten andere cijfers over de omvang van het personeelsbestand, de inkrimping, de niet direct plaatsbare medewerkers en formatieplaatsen voor herplaatsingkandidaten. Dit is van belang voor het uitgebrachte advies en het besluit.

Overdracht van werkzaamheden

Zoals ongetwijfeld is opgevallen, heeft deze rubriek een andere naam gekregen (zie onderaan). Met andere woorden: er is sprake van opvolging. Parallel aan deze opvolging speelt de volgende vraag in relatie tot medezeggenschap. Hoe wordt er eigenlijk in geval van or-verkiezingen en het aantreden van een (vrijwel) nieuwe or de continuïteit van het or-werk gewaarborgd?

Verliefd

Verliefde werknemers zijn gelukkig. Gelukkige mensen komen tot betere prestaties. Hoe meer liefde op de werkplek, hoe beter.

De toekomst van de medezeggenschap. Aanbevelingen aan de wetgever

L.C.J. Sprengers en G.W. van der Voet (red.) Deventer: 2009 (VvA nr. 37) VIII + 150 p. 90 13 06737 8

De WOR is zo gek nog niet

Door Loe Sprengers en Josee Lammers

Wijzigingen nationaal niveau
Wijzigingen internationale paragraaf
Geen ingrijpende wetsaanpassing

Ondernemingsraad en activistische aandeelhouders

Prof. mr. L.C.J. Sprengers[i]   De kredietcrisis heeft de gevaren van het met een te grote schuldenlast financieren van bedrijfsovernames door private equity funds als ook het te zeer gericht zijn op kortetermijnwinst door hedge funds duidelijk gemaakt.. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze een ondernemingsraad een rol kan spelen bij besluiten van activistische aandeelhouders. Enerzijds kunnen ondernemingsraden meer gebruik maken van de bevoegdheden die de WOR biedt. Het maken van afspraken met activistische aandeelhouders in het kader van de adviesprocedure voordat zij de aandelen overnemen kan daarbij een belangrijke rol spelen. Anderzijds is uitbreiding van de bevoegdheden van de ondernemingsraad aan te raden, met name de mogelijkheid om een enquêteprodure te starten.

Rechtspraak zieke werknemer

– uit de reeks Actualiteiten Sociaal Recht – Het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers is sedert lange tijd onderwerp van veel regelgeving en jurisprudentie. Deze jurisprudentie heeft onder andere betrekking op de verplichting tot loondoorbetaling, de gronden tot weigering daarvan en de re-integratieverplichting van werkgever en werknemer. In dit boekje wordt de jurisprudentie geanalyseerd en onderwerpsgewijs behandeld. Aan de orde komen onderwerpen als de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, controle- en verzuimvoorschriften, het ziektebegrip, gronden tot weigering van loondoorbetaling, de reïntegratieverplichting, opleggen van de loonsanctie door het UWV, reïntegratieverplichtingen in het derde en volgende ziektejaar en het ontslag van een zieke werknemer. Deze informatie kan met name interessant zijn en relevant zijn voor werkgevers, advocaten en andere rechtshulpverleners op het terrein van het arbeidsrecht en adviseurs en professionals op het terrein van human resources management.

De toekomst van de medezeggenschap, Reeks VvA 37

5.1            Inleiding   Het primaat bij de totstandkoming van (primaire) arbeidsvoorwaarden was en is door de wetgever neergelegd bij de vakbonden.[1] De wetgever heeft dit standpunt, dat ten grondslag ligt aan art. 27 lid 3 WOR, bij verschillende wijzigingen van de WOR keer op keer uitgesproken. De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of dit standpunt in het licht van actuele ontwikkelingen nog wel houdbaar is en of een herziening van dit standpunt, in combinatie met wetswijziging, niet is gewenst. Daartoe zal allereerst worden ingegaan op de gedachten die de wetgever aan het huidige standpunt ten grondslag legt (par. 5.2). Vervolgens wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en op internationale aspecten (par. 5.3), waarop aansluitend de mogelijke scenario’s voor de toekomst worden besproken. Dit alles zal resulteren in een tweetal aanbevelingen aan de wetgever.

1 40 41 42 43

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie