| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Rechtspraak zieke werknemer

– uit de reeks Actualiteiten Sociaal Recht – Het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers is sedert lange tijd onderwerp van veel regelgeving en jurisprudentie. Deze jurisprudentie heeft onder andere betrekking op de verplichting tot loondoorbetaling, de gronden tot weigering daarvan en de re-integratieverplichting van werkgever en werknemer. In dit boekje wordt de jurisprudentie geanalyseerd en onderwerpsgewijs behandeld. Aan de orde komen onderwerpen als de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, controle- en verzuimvoorschriften, het ziektebegrip, gronden tot weigering van loondoorbetaling, de reïntegratieverplichting, opleggen van de loonsanctie door het UWV, reïntegratieverplichtingen in het derde en volgende ziektejaar en het ontslag van een zieke werknemer. Deze informatie kan met name interessant zijn en relevant zijn voor werkgevers, advocaten en andere rechtshulpverleners op het terrein van het arbeidsrecht en adviseurs en professionals op het terrein van human resources management.

De toekomst van de medezeggenschap, Reeks VvA 37

5.1            Inleiding   Het primaat bij de totstandkoming van (primaire) arbeidsvoorwaarden was en is door de wetgever neergelegd bij de vakbonden.[1] De wetgever heeft dit standpunt, dat ten grondslag ligt aan art. 27 lid 3 WOR, bij verschillende wijzigingen van de WOR keer op keer uitgesproken. De vraag die in deze bijdrage centraal staat, is of dit standpunt in het licht van actuele ontwikkelingen nog wel houdbaar is en of een herziening van dit standpunt, in combinatie met wetswijziging, niet is gewenst. Daartoe zal allereerst worden ingegaan op de gedachten die de wetgever aan het huidige standpunt ten grondslag legt (par. 5.2). Vervolgens wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en op internationale aspecten (par. 5.3), waarop aansluitend de mogelijke scenario’s voor de toekomst worden besproken. Dit alles zal resulteren in een tweetal aanbevelingen aan de wetgever.

The prohibition of age discrimination in labour relations

opgenomen in J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (ed.), Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland p.339-354.ISBN 978-94-000-0042-1

Het ligt eraan waar je zoekt, welk recht je zult vinden. Over de uitleg van het primaat van de politiek in de WOR

Opgenomen in K.M. van Hassel en M.P.Nieuwe Weme (red) Willems’ wegen, opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M.Willems, Deventer 2010, Serie vanwege het van der Heijden instituut nr. 102, ISBN 978-90-13-07027 9, p. 375-385.

"Collectief overleg en Conflict" en "Medezeggenschap"

Opgenomen in “Inleiding Nederlands Ambtenarenrecht”, red E.Verhulp, Den Haag, BJU, 2010, derde druk. Hoofdstukken 7 en 8

Wat iedere arbeidsrechtjurist zou moeten weten van de WAO en WIA (but was afraid to ask)

In ArbeidsRecht 2009, 2 verscheen het artikel ‘Wat elke arbeidsrecht jurist zou moeten weten van de Werkloosheidswet’ van M. Koolhoven. Zij benadrukt dat praktische kennis van de WW van pas kan komen bij een kwalitatief goede advisering in ontslagzaken. Hetzelfde kan gezegd worden over kennis van de WAO en de in 2004 ingevoerde WIA en dan niet alleen in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties.

Waarom de WAO niet werkt

De politieke discussie over de WAO lijkt met name door macro-economische belangen te worden bepaald. Er bestaat weinig aandacht voor de individuele arbeidsgehandicapte werknemer. Doeve, Wits en Van de Water hebben de indruk dat een elementaire kennis over de WAO-systematiek en keuringspraktijk bij de discussie ontbreekt. Na kort weer te geven welke publiekrechtelijke maatregelen sinds 1986 zijn ontstaan, beschrijven zij dan ook de WAO-systematiek en keuringspraktijk. Daarna komt het perspectief van de werknemer centraal te staan om duidelijk te maken dat de WAO een aantal system- en uitvoeringsfouten bevat. Vervolgens gaan de auteurs in op de instrumenten in de WAO die de re-integratie kunnen bevorderen maar die niet door het Lisv worden toegepast. Tevens wordt de civielrechtelijke bescherming van de werknemer uiteengezet. Conclusie daarbij is dat de belangrijkste belanghebbende niet beschikt over effectieve middelen om de verplichting die ex art. 7: 685 lid 1 BW op zijn werkgever rust, of te dwingen. In hun algemene conclusie stellen de auteurs dat de wettelijke maatregelen die vanaf 1986 zijn ingevberd met het doel terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte werknemers niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Hun fundamentele kritiek op het huidige WAO-stelsel richt zich op het gegeven dat niet de arbeidsongeschikte werknemer, maar de beheersing van het arbeidsongeschiktheidsvolume centraal staat. Een versterking van de positie van de werknemer met het oog op terugdringing beroep WAO is volgens de auteurs zeer gewenst. Zij doen daartoe enkele concrete aanbevelingen.

1 47 48 49

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie