| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Blik, hout of plastic, het eerste lustrum van de CRvB-formule

Vier uitspraken, dat is de bescheiden oogst van het vijfde jaar van de CRvB-formule, de formule uit de 28 februari-uitspraken waarmee de ontslagvergoeding – het zogeheten plusje – dient te worden berekend in gevallen waarin het bestuursorgaan een overwegend aandeel heeft in een ontslag op andere gronden. Van die vier uitspraken zijn er twee afkomstig van rechtbanken – die van Overijssel en Gelderland – en twee van de Centrale Raad van Beroep (hierna: de Raad). In de uitspraken van de Raad gaat het om min of meer reguliere toepassing van de formule, terwijl in beide rechtbankuitspraken sprake is van een afwijking van de formule. Overijssel had de primeur door een all-in bedrag vast te stellen, maar ook Gelderland liet van zich spreken door in afwijking van de 28 februari-uitspraken een factor 1,5 toe te passen. Daarmee is er op zichzelf reeds voldoende stof voor een nieuw deel van deze kroniek, waarin wij ook terugblikken op het eerste lustrum van de formule. Wij nemen verder de vrijheid de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 29 juni 2018 over toepassing van de formule in de waterschapsector te bespreken. Hoewel deze strikt bezien buiten het bestek van deze bijdrage valt, sluit die uitspraak zo mooi aan op de slotsom van het vorige deel van deze kroniek dat hij hier niet onbesproken mag blijven.

‘Misschien wordt ontslag ambtenaar wel lastiger’

Interview met Loe Sprengers door Michel Knapen.
Geplaatst in Binnenland Bestuur, nr. 7, 2018.

Actuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Civiele arbeidsrecht

Uit het regeerakkoord van 2017 volgt dat het nieuwe kabinet een nieuwe balans wil vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat méér mensen aan het werk komen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Om dit te realiseren worden in het regeerakkoord wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag voorgesteld.

Het arbeidsvoorwaardenoverleg na normalisering (hfst 9)

opgenomen in B.Barentsen, N.Hummel, S.F.H.Jellinghaus, Van Ambtenaar naar ambtenaar. De wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Vereniging Ambtenaar & Recht 2018, ISBN 978-90-8863-219-8; NUR 825.p. 147-165.

Jaar 3 en 4 van de ambtenarenrechtersformule, het einde van het begin, of het begin van het einde?

In 2013 kwam de Centrale Raad van Beroep (‘CRvB’) met de CRvB- of de ambtenarenrechtersformule om een aanvullende vergoeding te berekenen in het geval er sprake was van een overwegend aandeel van het bestuursorgaan bij een ontslag op overige gronden (bijvoorbeeld art. 8:8 CAR/UWO, art. 99 ARAR). Sindsdien volgt Jasper de Waard samen met Gerdin Boelens van Capra Advocaten de ontwikkelingen in de rechtspraak over dit onderwerp. Na artikelen in het Tijdschrift voor ambtenarenrecht over jaar 1 en 2 van de formule, is in augustus 2017 het overzicht verschenen over jaar 3 en 4.

Gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Voor het vakblad OR Informatie hebben wij een bijdrage geschreven over wat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren betekent voor (onder meer) ondernemingsraden. Via onderstaande link is dit artikel te downloaden.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer. Als gevolg van deze wet gaat een groot deel van de huidige ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen en daarmee gaat het civiele arbeidsovereenkomstenrecht op hen van toepassing zijn. De wet gaat, waarschijnlijk, in per 1 januari 2019.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer.

Over de inhoud van het initiatiefvoorstel en de gevolgen van de implementatie van deze wet hebben wij voor de kennisbank Xpert Ambtenarenrecht een kennisdocument (‘Whitepaper’) geschreven dat inzicht kan bieden in wat overheidsorganisaties en -medewerkers te wachten staat. Dit document kunt u middels de link openen.

Bij vragen over dit document of dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Verplichte klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden na veel discussie en flinke debatten in de Tweede en Eerste Kamer. Deze wet bepaalt, dat werkgevers met minimaal vijftig werknemers een klokkenluidersregeling moeten hebben. De ondernemingsraad heeft het instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van zo een regeling. Waar moet de OR op letten bij een klokkenluidersregeling?

Het cao-overleg in de sectoren

De jaren 2014 en 2015 hebben een wisselend beeld gegeven voor wat betreft de ontwikkelingen in de cao’s in verschillende overheidssectoren. Met name de kabinetssectoren ondervonden nog hinder van de naweeën van de recessie, het regeerakkoord en de nullijn. Dit leidde ertoe dat het in die sectoren moeizaam was om tot overeenstemming te komen. In juli 2015 is daarin een doorbraak gekomen door de opstelling van een overeenkomst over de loonruimte in de publieke sector. Daaraan wordt in paragraaf 2 aandacht besteed. In de overige sectoren was het wel mogelijk om tot vernieuwing of verlenging van cao-afspraken te komen. In paragraaf 3 geven we een overzicht van de stand van zaken. Een andere ontwikkeling die ook haar weerslag in cao-afspraken heeft en zal krijgen, is de Wet werk en zekerheid (WWZ). In paragraaf 4 gaan we na in welke mate de inhoud van de WWZ al een weerslag heeft gekregen in de cao-afspraken in de overheidssectoren.

1 2 3

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie