| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Kunduz-coalitie en ontslag; ofwel hoe het front naar het ontslagrecht wordt verplaatst

Na de val van het kabinet Rutte hebben de Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de handen ineengeslagen en op 26 april 2012 een akkoord gesloten tot terugdringing van het begrotingstekort. Blijkens dit Lenteakkoord heeft de zogenoemde Kunduz-coalitie een initiatiefwetsvoorstel van D66-kamerlid Koser Kaya tot afschaffing van de preventieve ontslagtoets omarmd. Over dat voorstel van 1 juli 2011 heb ik in de nieuwsbrief van november 2011 al geschreven dat het vrijwel niet tot een verbetering van de rechtspositie van werknemers met een minder zekere rechtspositie (“outsiders”) zou leiden, maar enkel tot een verslechtering van de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (“insiders”). De vraag is dan ook of het voorstel van de Kunduz-coalitie de werknemer meer te bieden heeft.

Bewerking Wet op de Ondernemingsraden en Wet op de Europese Ondernemingsraden

opgenomen in: “Tekst & Commentaar Arbeidsrecht”, 7e druk, Deventer, Kluwer, 2012 ISBN 978 90 13 10197 3; NUR  825-502.p. 455-602

Initiatiefvoorstel D’66 tot wijziging van het ontslagrecht maakt alle werknemers tot outsider

Het O-woord hangt weer in de lucht. Na Fatma Koser Kaya van D’66 heeft nu ook Eddy van Hijum van het CDA een initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het ontslagrecht bij de Tweede Kamer ingediend.

Report on the Netherlands tb.v. XVIIIth International Congress of Comparative Law Washington DC July 25 –august 1, 2011

Opgenomen in Monika Schlachter (red.) Tghe Prohibition of Age Discrimination in Labour Relations, Insitut für Arbeitsrecht und Arbneitsbeziehungenin der Europäischen Gemeinschaft (IAAEG),band 28, Uigever Nomos, ISBN 978-3-8329-5901-2, p. 357-371.

Wgbl en kantonrechtersformule in strijd met Europese antidiscriminatierichtlijn

Mr. R. Hampsink[1] [1] Mr. R. Hampsink is advocaat te Utrecht. Deze bijdrage vormt een bewerking van zijn reactie van 30 september 2010 in het kader van de internetconsultatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het concept-wetsvoorstel Integratiewet Algemene wet gelijke behandeling. Verdraagt de Wgbl zich met de Europese antidiscriminatierichtlijn? Zo neen, wat betekent dat voor de houdbaarheid van de kantonrechtersformule, waarin direct onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt?

EEN PARADOX: De liberalisering van de postmarkt leidt tot regulering van de arbeidsverhoudingen

Op 1 april 2009 is de nieuwe Postwet in werking getreden. Hiermee is de Nederlandse postmarkt geliberaliseerd. Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe Postwet vormt de sociale bescherming de postbezorgers een heikel punt. Bij de nieuwe postbedrijven werkt namelijk  het merendeel van de postbezorgers niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij de beloning plaatsvindt op basis van stukloon. Dit leidt er in sommige gevallen toe dat de postbezorgers een inkomen verdienen dat lager of gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Dat er voor een belangrijk deel van de postbezorgers een risico bestaat van beloning onder het minimumniveau achtte de Nederlandse regering sociaal onaanvaardbaar. Dit heeft geresulteerd in een AMvB waarmee de arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 e.v. BW dwingendrechterlijk wordt voorgeschreven voor de situatie van de postbezorgers. Het is de vraag of deze voor de liberalisering van de markt paradoxale maatregel wel noodzakelijk en passend is om het doel – de bescherming van de belangen van de werknemers ten aanzien van het minimumloon – te bereiken.

Rechtspraak zieke werknemer

– uit de reeks Actualiteiten Sociaal Recht – Het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers is sedert lange tijd onderwerp van veel regelgeving en jurisprudentie. Deze jurisprudentie heeft onder andere betrekking op de verplichting tot loondoorbetaling, de gronden tot weigering daarvan en de re-integratieverplichting van werkgever en werknemer. In dit boekje wordt de jurisprudentie geanalyseerd en onderwerpsgewijs behandeld. Aan de orde komen onderwerpen als de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, controle- en verzuimvoorschriften, het ziektebegrip, gronden tot weigering van loondoorbetaling, de reïntegratieverplichting, opleggen van de loonsanctie door het UWV, reïntegratieverplichtingen in het derde en volgende ziektejaar en het ontslag van een zieke werknemer. Deze informatie kan met name interessant zijn en relevant zijn voor werkgevers, advocaten en andere rechtshulpverleners op het terrein van het arbeidsrecht en adviseurs en professionals op het terrein van human resources management.

The prohibition of age discrimination in labour relations

opgenomen in J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (ed.), Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland p.339-354.ISBN 978-94-000-0042-1

Wat iedere arbeidsrechtjurist zou moeten weten van de WAO en WIA (but was afraid to ask)

In ArbeidsRecht 2009, 2 verscheen het artikel ‘Wat elke arbeidsrecht jurist zou moeten weten van de Werkloosheidswet’ van M. Koolhoven. Zij benadrukt dat praktische kennis van de WW van pas kan komen bij een kwalitatief goede advisering in ontslagzaken. Hetzelfde kan gezegd worden over kennis van de WAO en de in 2004 ingevoerde WIA en dan niet alleen in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties.

1 8 9 10

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie