| samen sterk in arbeidsrecht

© 2019 Sprengers Advocaten
Maatwerk software door Way2Web

Publicaties

EEN PARADOX: De liberalisering van de postmarkt leidt tot regulering van de arbeidsverhoudingen

Op 1 april 2009 is de nieuwe Postwet in werking getreden. Hiermee is de Nederlandse postmarkt geliberaliseerd. Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe Postwet vormt de sociale bescherming de postbezorgers een heikel punt. Bij de nieuwe postbedrijven werkt namelijk  het merendeel van de postbezorgers niet op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht, waarbij de beloning plaatsvindt op basis van stukloon. Dit leidt er in sommige gevallen toe dat de postbezorgers een inkomen verdienen dat lager of gelijk is aan het wettelijk minimumloon. Dat er voor een belangrijk deel van de postbezorgers een risico bestaat van beloning onder het minimumniveau achtte de Nederlandse regering sociaal onaanvaardbaar. Dit heeft geresulteerd in een AMvB waarmee de arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 e.v. BW dwingendrechterlijk wordt voorgeschreven voor de situatie van de postbezorgers. Het is de vraag of deze voor de liberalisering van de markt paradoxale maatregel wel noodzakelijk en passend is om het doel – de bescherming van de belangen van de werknemers ten aanzien van het minimumloon – te bereiken.

Rechtspraak zieke werknemer

– uit de reeks Actualiteiten Sociaal Recht – Het bevorderen van de re-integratie van zieke werknemers is sedert lange tijd onderwerp van veel regelgeving en jurisprudentie. Deze jurisprudentie heeft onder andere betrekking op de verplichting tot loondoorbetaling, de gronden tot weigering daarvan en de re-integratieverplichting van werkgever en werknemer. In dit boekje wordt de jurisprudentie geanalyseerd en onderwerpsgewijs behandeld. Aan de orde komen onderwerpen als de beoordeling van arbeidsongeschiktheid, controle- en verzuimvoorschriften, het ziektebegrip, gronden tot weigering van loondoorbetaling, de reïntegratieverplichting, opleggen van de loonsanctie door het UWV, reïntegratieverplichtingen in het derde en volgende ziektejaar en het ontslag van een zieke werknemer. Deze informatie kan met name interessant zijn en relevant zijn voor werkgevers, advocaten en andere rechtshulpverleners op het terrein van het arbeidsrecht en adviseurs en professionals op het terrein van human resources management.

The prohibition of age discrimination in labour relations

opgenomen in J.H.M. van Erp & L.P.W. van Vliet (ed.), Netherlands Reports to the Eighteenth International Congress of Comparative Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-Portland p.339-354.ISBN 978-94-000-0042-1

Wat iedere arbeidsrechtjurist zou moeten weten van de WAO en WIA (but was afraid to ask)

In ArbeidsRecht 2009, 2 verscheen het artikel ‘Wat elke arbeidsrecht jurist zou moeten weten van de Werkloosheidswet’ van M. Koolhoven. Zij benadrukt dat praktische kennis van de WW van pas kan komen bij een kwalitatief goede advisering in ontslagzaken. Hetzelfde kan gezegd worden over kennis van de WAO en de in 2004 ingevoerde WIA en dan niet alleen in ontslagzaken, maar ook in andere arbeidsrechtelijke kwesties.

1 7 8 9

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

Meer informatie