| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Normalisering van collectief overleg en de OR

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor heeft een grote groep ambtenaren niet langer een aanstelling, maar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De invoering van de Wnra en het vervallen van de rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld het CAP, het ARAR en CAR/UWO brengen ook veranderingen mee in de wijze waarop collectieve arbeidsvoorwaarden bij de overheid tot stand komen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag, of de ondernemingsraden ten opzichte van de vakorganisaties een grotere rol krijgen bij de vorming van arbeidsvoorwaarden bij de overheid. Eerst wordt de wijze waarop het collectief overleg voor inwerkingtreding van de Wnra plaatsvond besproken. Vervolgens worden de wijzigingen in het overleg toegelicht en worden de bepalingen zoals opgenomen in de cao’s Rijk, Gemeenten en Provincies behandeld.

Cao-geschillencommissies: doekje voor het bloeden of volwaardige rechtsbescherming?

In dit artikel zal ik een schets geven van de verschillende vormen van geschilbeslechting door commissies die in een cao of door cao-partijen in het leven geroepen kunnen worden. De inhoud van dit artikel is deels gebaseerd op de inhoud van juridische literatuur en deels op mijn eigen ervaringen als advocaat, waarbij ik betrokken ben geweest bij geschillen voor dergelijke commissies alsook in de rol van voorzitter van dergelijke commissies. Ik zal hierna een schets geven van verschillende soorten commissies die zijn aan te treffen (par. 1), om vervolgens op een aantal deelaspecten nader in te gaan, te weten: de samenstelling van de commissies (par. 2), de vormgeving van de procedure (par. 3), de uitspraak van de commissie (par. 4) en de betekenis van cao-geschillencommissies (par. 5).

Staken in het onderwijs

In het schooljaar 2017-2018 is er in het primair onderwijs een aantal keren gestaakt. Inzet bij die stakingen is vooral dat er meer geld naar het onderwijs moet ter bestrijding van de werkdruk en voor hogere salarissen. In dit artikel een overzicht over de actuele stand van zaken van het stakingsrecht waarbij de vraag aan de orde zal komen of er in het onderwijs belemmeringen zijn voor de uitoefening van het collectief actierecht, waaronder het stakingsrecht.

Wet melding collectief ontslag en curator

opgenomen in E.J.R.Verwey, M.A,Broeders en Ph.W.Schreurs (red) De curator en het personeel, uitgave Vereniging Insolventierecht Advocaten, Insolad Wolters Kluwer 2018, p.81-99. ISBN 978 90 13 14819 0, e-boek ISBN 97890 13 14820 6; NUR 827-704

Reorganiseren en collectiviteiten

opgenomen in ’Het reorganiserend vermogen in het arbeidsrecht in beweging, Congresbundel van Nationaal Arbeidsrechtcongres 2016, uitgegeven door SDU Uitgevers BV  Den Haag 2017, ISBN: 9789012399685; NUR 825, p. 65-87.

Rudi van der Stege: 25 jaar advocaat

25 jaar geleden is Rudi als advocaat in Utrecht bij ons kantoor begonnen. Een mooie periode, waar we graag even bij stil willen staan.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen, wat gaat dit betekenen?

Op 8 november 2016 is het Initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen door de Eerste Kamer.

Over de inhoud van het initiatiefvoorstel en de gevolgen van de implementatie van deze wet hebben wij voor de kennisbank Xpert Ambtenarenrecht een kennisdocument (‘Whitepaper’) geschreven dat inzicht kan bieden in wat overheidsorganisaties en -medewerkers te wachten staat. Dit document kunt u middels de link openen.

Bij vragen over dit document of dit onderwerp kunt u uiteraard contact met ons opnemen!

Stakingsrecht verruimd

In kort geding zijn in 2013 door de voorzieningenrechter acties van vakbond FNV AbvaKabo verboden. De in deze uitspraak aan de orde zijnde collectieve acties in de vorm van bezettingen van of het versperren van de toegang tot meerdere locaties van verpleeg- en verzorginstellingen, werden door de kortgedingrechter en ook in hoger beroep door het Gerechtshof Amsterdam, in strijd met de zogenoemde `spelregels’ geacht. Een collectieve actie zou volgens het Hof slechts geoorloofd zijn indien die van tevoren is aangekondigd en deze mag bovendien slechts worden ingezet als “ultimum remedium”, dat wil zeggen indien de vakbond geen andere middelen meer voorhanden heeft om tot het nagestreefde resultaat te komen. De Hoge Raad denkt bier echter anders over en vernietigt het arrest van het Hof.

Het cao-overleg in de sectoren. De stand van zaken

opgenomen in Staat van de ambtelijke dienst 2015. De overheid in tijden van verandering, J.Uijlenbroek (red), p. 185-201, Uitgave CAOP Den Haag, ISBN 978-94-90171-13-1

Rechter verbiedt CAO-acties cybertop

De NPB, ACP, ANPV en VMHP zijn teleurgesteld over het besluit van de Rechtbank Den Haag om de voorgenomen CAO-acties tijdens de internationale cybertop op donderdag 16 april te verbieden. ‘We vinden het jammer dat de rechter het belang van de Nederlandse staat bij een ongestoord verlopende cybertop zwaarder heeft laten wegen dan het recht van politiemedewerkers op actievoeren voor betere arbeidsvoorwaarden,’ aldus de politiebonden. ‘Wij gaan met dubbele kracht verder met het voorbereiden van andere acties. Uiteraard kan de minister van Veiligheid en Justitie deze acties voorkomen door snel met een beter aanbod te komen voor een nieuwe politie-CAO.

1 2

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie