| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Publicaties

Ontslag en de toegang tot de sociale zekerheid voor de zieke werknemer: de muis in de val van een ingewikkeld toneelstukje in toga

Is de beeindiging van de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer nog wel mogelijk sedert de invoering van de WWZ?

Geen loonsanctie: onjuistheid beoordeling bedrijfsarts onvoldoende aannemelijk gemaakt

Geen loonsanctie: onjuistheid beoordeling bedrijfsarts onvoldoende aannemelijk gemaakt

Benadeling wegens het niet voeren van verweer, verminderde verwijtbaarheid

Benadeling wegens het niet voeren van verweer, verminderde verwijtbaarheid

Over het leed dat BEZAVA heet: de complicaties van de nieuwe Ziektewet voor de ‘vangnetter’

Zieke werknemers die hun werkgever en daarmee het recht op loondoorbetaling verliezen, vallen terug in het vangnet van de Ziektewet. Omdat een WIA-evaluatie uit 2011 leerde dat er disproportioneel veel ‘vangnetters’ zonder werkgever instromen vanuit de Ziektewet in de WIA, heeft de regering met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (de Wet BEZAVA) besloten voor deze groep specifieke maatregelen te nemen. In dit artikel richten wij de aandacht op de financiële prikkels voor die werkgever, op de (financiële) gevolgen van de maatregelen en op de vraag of en hoe de werkgever deze kan vermijden of beïnvloeden.

Aandachtspunten voor or bij eigen risico WGA

Veel werkgevers kiezen ervoor om de lasten van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) zelf te dragen omdat ze bij een private verzekeraar voordeliger uit zijn dan in het publieke bestel. Welke voor- en nadelen kleven er aan het eigenrisicodragerschap en wat is de rol van de or?

Waarom de WAO niet werkt

De politieke discussie over de WAO lijkt met name door macro-economische belangen te worden bepaald. Er bestaat weinig aandacht voor de individuele arbeidsgehandicapte werknemer. Doeve, Wits en Van de Water hebben de indruk dat een elementaire kennis over de WAO-systematiek en keuringspraktijk bij de discussie ontbreekt. Na kort weer te geven welke publiekrechtelijke maatregelen sinds 1986 zijn ontstaan, beschrijven zij dan ook de WAO-systematiek en keuringspraktijk. Daarna komt het perspectief van de werknemer centraal te staan om duidelijk te maken dat de WAO een aantal system- en uitvoeringsfouten bevat. Vervolgens gaan de auteurs in op de instrumenten in de WAO die de re-integratie kunnen bevorderen maar die niet door het Lisv worden toegepast. Tevens wordt de civielrechtelijke bescherming van de werknemer uiteengezet. Conclusie daarbij is dat de belangrijkste belanghebbende niet beschikt over effectieve middelen om de verplichting die ex art. 7: 685 lid 1 BW op zijn werkgever rust, of te dwingen. In hun algemene conclusie stellen de auteurs dat de wettelijke maatregelen die vanaf 1986 zijn ingevberd met het doel terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte werknemers niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Hun fundamentele kritiek op het huidige WAO-stelsel richt zich op het gegeven dat niet de arbeidsongeschikte werknemer, maar de beheersing van het arbeidsongeschiktheidsvolume centraal staat. Een versterking van de positie van de werknemer met het oog op terugdringing beroep WAO is volgens de auteurs zeer gewenst. Zij doen daartoe enkele concrete aanbevelingen.

Zoek publicaties

Filter publicaties

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie