| samen sterk in arbeidsrecht

Uitspraken

Primaat van de politiek – Eens gegeven, blijft gegeven?

Politiek primaat. Het besluit betrof een besluit van college van B&W, na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Dat de gemeente (onverplicht) advies heeft gevraagd en heeft gehandeld alsof het adviesrecht van de ondernemingsraad op het besluit van toepassing is, heeft niet tot gevolg dat de ondernemingsraad tegen dit besluit met vrucht beroep in kan stellen.

Politiebonden mogen ook na hoger beroep actie blijven voeren!

André Joosten was de advocaat van de bonden. Lees hieronder het arrest van het gerechtshof Den Haag.

Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders

Collectieve actie politie. Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders. De inbreuk op fundamentele rechten en de aanzienlijke schade waar de actie van de politie toe kan leiden is op dit moment niet zodanig dat het noopt tot het oordeel dat de actie een zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH aangewezen rechten van derden of algemene belangen dat beperking van de uitoefening van het stakingsrecht maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk is.

Inzet mystery guests: niet instemmingsplichtig

Besluit van Hermes tot inzet van Mystery Guests (anonieme rijinstructeurs) op ritten van bij haar werkzame chauffeurs niet instemmingsplichtig op grond van artikel 27 lid 1 sub g WOR   Hermes geeft een te ruime uitleg aan de binnen het concern van Connexxion geldende regeling cameratoezicht door ook buiten de gevallen waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij camerabeelden rechtspositioneel tegen haar werknemers te gebruiken.

Adviestraject bij gefaseerde besluitvorming

Ondernemingsraden kunnen bij complexere adviestrajecten te maken krijgen met gefaseerde besluitvorming. Bij een dergelijk besluitvormingsproces kan het niet alleen lastig zijn te bepalen wanneer om advies gevraagd moet worden, maar ook welke informatie beschikbaar moet zijn om een ondernemingsraad in staat te stellen om advies te geven.
Gefaseerde besluitvorming speelde ook in de procedure bij de Ondernemingskader tussen de OR en de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast speelde in deze procedure besluitvorming in afzonderlijke besluiten. De OK oordeelde, dat de Provincie tekort was geschoten in de motivering van besluiten en onvoldoende informatie aan de OR had verstrekt. De OK heeft in deze uitspraak wederom de contouren bepaald waaraan een zorgvuldig besluitvormingsproces en medezeggenschapstraject moet voldoen bij besluitvorming in afzonderlijke besluiten en in fases.

OK: Canon moet plannen aanpassen

Canon kan niet precies de personele gevolgen aangeven van de reorganisatie eind 2016. Hij weigert het advies van de ondernemingsraad te volgen om het geldende sociaal plan ook op deze reorganisatie toe te passen. Deze weigering vindt geen genade bij de Ondernemingskamer.

OK: OR Provincie Zuid-Holland

OK; WOR; Provincie heeft onvoldoende inzicht gegeven in de keuze die de Provincie heeft gemaakt; het staat de Provincie in beginsel wel vrij om de besluitvorming in afzonderlijke besluiten en in fases vorm te geven; OR heeft niet de – noodzakelijke – informatie heeft gekregen waarom zij heeft verzocht; de Provincie heeft niet in redelijkheid kunnen komen tot beide besluiten (tot vaststellen van het Inpassingsplan en het Inrichtingsplan)

Politiebonden versus de Staat

De vorderingen van de staat en de politie zijn toegewezen. De politiebonden moeten de oproep tot het voeren van acties tijdens de GCCS2015 intrekken en hun medewerken aan het voeren van die acties beëindigen. Verder moeten de politiebonden aan haar leden / de betrokken politieambtenaren bekend maken dat de aangekondigde acties onrechtmatig zijn en dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan de acties doorgang te laten vinden

Dienstroosters moeten ter instemming voorgelegd worden

Rijkswaterstaat had de nieuwe dienstroosters voor het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (RVWM) niet mogen invoeren. Dat heeft de rechter geoordeeld in procedure die was aangespannen door de ondernemingsraad van RVWM. De rechter oordeelde dat de nieuwe jaarroosters voor instemming voorgelegd hadden moeten worden aan de ondernemingsraad. Dat is niet gebeurd.

Deltion versus OR

Op 28 augustus 2014 heeft het College van Bestuur van Deltion de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 (hierna aangeduid als ‘het Besluit’). De Ondernemingsraad is van oordeel dat sprake is van een instemmingsplichtig besluit als bedoeld in artikel 27 lid 1 onder b WOR en heeft op grond van artikel 27 lid 5 WOR een beroep gedaan op de nietigheid van het Besluit. Deltion verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat het Besluit van Deltion van 28 augustus 2014 geen instemming behoeft van de OR. De OR concludeert tot afwijzing van het verzoek van Deltion en verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat de OR terecht een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het Besluit en Deltion te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van het Besluit. De rechtbank wijst het verzoek van Deltion af, verklaart voor recht dat het besluit nietig is en bepaalt dat Deltion zich dient te onthouden van (verdere) handelingen die strekken tot uitvoering van het besluit.

1 2 3 17

Zoek uitspraak

filter uitspraken

Nieuwsbrief

Meer informatie