| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

OR kan ook in beroep tegen mededeling dat er geen advies zal worden gevraagd over adviesplichtig onderwerp

Donderdag 29 oktober 2020 heeft de Ondernemingskamer een voor de medezeggenschapspraktijk heel belangrijke uitspraak gedaan.  In de procedure werd de OR bijgestaan door collega Jasper de Waard.

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Een transitievergoeding is volgens de wet alleen verschuldigd indien er sprake is van een beëindiging van het dienstverband. In de wet is niets opgenomen over verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een gedeeltelijke ontslag. Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werknemer bij een deeltijdontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. In dit artikel wordt deze uitspraak toegelicht.

De strijd om inspraak over een nieuwe marinierskazerne

In 2012 is door de toenmalig Minister van Defensie Hillen het besluit genomen om een nieuwe marinierskazerne, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne (“MARKAZ”), te bouwen in Vlissingen. Daarmee zou de huidige marinierskazerne in Doorn, de Van Braam Houckgeestkazerne (“VBHKAZ”) sluiten. Het besluit tot verhuizing heeft gevolgen voor circa 4.500 Defensiemedewerkers met standplaats Doorn, waaronder in ieder geval circa 2.300 mariniers. Toegezegd werd dat de nieuw te bouwen kazerne “fit for purpose” gaat worden, dat wil zeggen modern, duurzaam en toekomstbestendig.

Uitbreiding werkonderbrekingen veiligheidspersoneel Schiphol beperkt toegestaan

Op Schiphol wordt gestaakt onder beveiligingspersoneel. De vakbonden willen deze acties uitbreiden. De uitbreiding van de werkonderbrekingen van het veiligheidspersoneel van Schiphol worden beperkt toegestaan.

Werknemers ten onrechte niet tewerkgesteld in nieuwe functie

De werknemers in deze zaak waren werkzaam als “Teamleider Airside Operations” en zijn niet op de nieuwe functie geplaatst, naar zij stellen ten onrechte. De vraag in dit arrest is of de nieuwe functie en de oude functie “Teamleider Airside Operations” moeten worden beschouwd als uitwisselbare functies. In eerste aanleg werd overwogen dat de functies niet uitwisselbaar zijn.

Bij extra bevoegdheid staat beroepsgang niet open als aangelegenheid onder primaat van de politiek valt

De OR Maastricht heeft in het kader van het adviestraject over de vorming van een shared service centrum met de ondernemer afgesproken dat er een go-no-go-advies gevraagd zal worden op een later moment als het businessplan voor handen is. N.a.v de adviesaanvraag over de overheveling van de inkoopafdeling naar het SSC brengt de OR een no-go-advies uit, waarna de ondernemer toch overgaat tot het nemen van het besluit. De OR gaat hier tegen in beroep bij de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer oordeelt dat het aan de OR toegekende adviesrecht niet impliceert dat de OR bevoegd is beroep in te stellen tegen het besluit dat ertoe strekt ondanks het negatieve advies door te gaan met het SSC. Het staat publiekrechtelijke lichamen vrij om, zoals hier ook het geval is geweest, vroegtijdig ondernemingsraden te betrekken in het proces van raadpleging en zij kunnen ook extra adviesbevoegdheden aan de ondernemingsraad toekennen, maar de ondernemingsraad kan tegen het alsdan te nemen politieke besluit geen beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Dat valt onder het primaat van de politiek.

OR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld te adviseren over personele gevolgen van een bedrijfsbeëindiging

Op grond van art. 25 lid 3 WOR dient bij het vragen van advies aan de ondernemingsraad (‘OR’) een overzicht te worden verstrekt van de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van de gevolgen die het besluit voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.

De ondernemer GCA heeft op geen enkel moment, niet ten tijde van de adviesaanvraag of daarna, aan de OR te kennen gegeven welke concrete maatregelen werden beoogd ter regeling van de personele gevolgen van de bedrijfsbeëindiging. Dit terwijl de OR in meerdere overlegvergaderingen te kennen heeft gegeven dat hij deze te treffen maatregelen in zijn advisering wil betrekken en dit standpunt ook in zijn advies heeft opgenomen.

Toen het GCA duidelijk werd dat met de vakbonden niet tijdig overeenstemming over aanvulling van het sociaal plan bereikt kon worden, lag het op haar weg om aan de ondernemingsraad duidelijk te maken welke regeling ten aanzien van de personele gevolgen GCA (eenzijdig) zou treffen indien overeenstemming met de vakbonden zou uitblijven, teneinde de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen die voorgenomen maatregelen in zijn advies te betrekken. Nu ook dit niet is gebeurd, oordeelt de Ondernemingskamer dat GCA bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen.

Aanvang beroepstermijn na motivering besluit en onvoldoende maatregelen genomen om de continuïteit van de medezeggenschap te waarborgen

Na overname van TNT door FedEx wordt fasegewijs de nieuwe hoofdstructuur ter advies aan de COR TNT voorgelegd. Bij de adviesaanvraag over het derde echelon, vindt de COR dat de toekomstige medezeggenschapsstuctuur ingevuld moet worden. TNT vindt dit nog te vroeg. De COR heeft positief geadviseerd onder de voorwaarde dat de continuïteit in de medezeggenschap gewaarborgd blijft, wat inhoudt dat de COR bevoegd blijft over de werknemers van het hoofdkantoor die onder een andere BV worden geplaatst zolang er nog geen afspraken zijn over de nieuwe medezeggenschapsstructuur. TNT neemt dit advies niet over. Een gevolg van het bestreden besluit is dat een deel van de werknemers van TNT niet langer onder de medezeggenschap van de OR van het hoofdkantoor van TNT of de COR valt, terwijl zij feitelijk (mede) werkzaam blijven voor de onderneming van TNT, die vooralsnog niet is geïntegreerd met de onderneming van FedEx. De Ondernemingskamer oordeelt dat, gelet op art. 25 lid 3 WOR, van TNT had mocht worden verwacht dat zij maatregelen zou hebben genomen om de continuïteit van de medezeggenschap voor deze werknemers te waarborgen, in afwachting van de vormgeving van de medezeggenschap bij de daadwerkelijke integratie van beide ondernemingen. Verzoek van de COR wordt toegewezen.

Afspraken bij vorige cao-onderhandelingen staat vrijheid tot voeren van acties niet in de weg

Na mislukte onderhandelingen tussen Jumbo en de vakbonden over een nieuwe CAO Jumbo Logistiek, hebben FNV en CNV Jumbo een ultimatum gesteld en zijn zij later overgegaan tot het voeren van acties. Jumbo vordert een verbod van die acties.

De voorzieningenrechter volgt Jumbo niet in haar standpunt dat eerder gemaakte afspraken bij de CAO-onderhandelingen tussen FNV en Jumbo het voeren van de acties nu in de weg staan. Er is sprake van acties die vallen onder art. 6 lid 4 ESH en er zijn geen redenen om het recht van de FNV op het voeren van acties in te perken. Vordering van Jumbo wordt afgewezen.

Geen reden om te twijfelen aan juist beleid in overnamestrijd tussen twee bieders

TMG raakt verzeild in een overnamestrijd tussen Talpa en Mediahuis. De leden van RvB waren niet bereid het fusieprotocol met Mediahuis te ondertekenen, waarna de RvC hen heeft geschorst en het fusieprotocol met Mediahuis ondertekent.
Er wordt een enquêteprocedure gestart door Talpa. De COR TMG voert verweer in deze procedure. De COR dringt er bij TMG op aan geen voorkeur uit te spreken voordat er advies is uitgebracht door de COR. TMG heeft een adviesaanvraag na ondertekening fusieprotocol ingediend bij de COR. De COR heeft ter zitting te kennen gegeven dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen voordat het fusieprotocol met het Consortium is ondertekend. De COR heeft daarom inmiddels op de voet van artikel 26 WOR bij de OK beroep ingesteld tegen dat besluit. Hangende die procedure staat de COR open voor overleg dat er naar verwachting toe zal leiden dat de COR zijn standpunt kan bepalen. (Deze procedure heeft de COR later ingetrokken nadat er goede afspraken met mediahuis zijn gemaakt over het toekomstig beleid.)
De Ondernemingskamer oordeelt dat er geen gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen. Het verzoek van Talpa wordt afgewezen.

1 2 3 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie