| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

RBV LEAF B.V.

De ondernemingsraad, heeft bij op 1 mei 2002 ter griffie van de Ondernemingskamer ingekomen verzoekschrift met producties de Ondernemingskamer verzocht

(i) te verklaren dat verweerster, hierna ook RBV Leaf te noemen, bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit van 2 april 2002 tot sluiting van de vestiging in Amsterdam en overplaatsing van de totale kauwgomproductie van de vestiging in Amsterdam naar de vestiging in Sneek had kunnen komen,

(ii) RBV Leaf de verplichting op te leggen het besluit van 2 april 2002 in te trekken alsmede reeds ingetreden gevolgen van dat besluit ongedaan te maken.

 

VWOV/CONNEXXION/BBA PERSONENVERVOER/ARRIVA/

Partijen zijn er tot dusverre niet in geslaagd om overeenstemming over een nieuwe CAO te bereiken. In verband daarmee hebben CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten op 5 april 2002 aangekondigd dat zij actie zullen voeren indien hun eisen niet uiterlijk op 10 april 2002 zouden zijn ingewilligd. Bij brief van 9 april 2002 hebben zij een actie aangekondigd met de naam: Gratis Openbaar Vervoer. Ingevolge deze actie hebben CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten hun leden opgeroepen op donderdag 11 en op vrijdag 12 april 2002 de controle en verkoop van plaatsbewijzen op te schorten. Aan deze oproep is inmiddels gevolg gegeven. Door middel van stickers op de bus wordt aangegeven dat er sprake is van “gratis vervoer”.

VAN MELLE NEDERLAND B.V.

Eisers (verder de bonden te noemen) hebben aanvankelijk – onder punt I van het petitum van de dagvaarding – gevorderd voor recht te verklaren dat uit de (hierna nader te omschrijven) overeenkomst van 11 oktober 1990 volgt dat ook aan werknemers die op of na 1 februari 1998 in dienst zijn getreden bij Van Melle en werkzaam zijn in een drieploegentoeslag een ploegentoeslag dient te worden betaald van 22,5% (de toepasselijke CAO voor de Suikerverwerkende Industrie schrijft een toeslag van 19% voor).

De bonden vorderen thans, na wijziging van eis, (zonder directe verwijzing naar de overeenkomst van 11 oktober 1990) voor recht te verklaren dat ook aan werknemers die op of na 1 februari 1998 in dienst zijn getreden bij Van Melle en werkzaam zijn in een drieploegendienst een ploegentoeslag dient te worden betaald van 22,5% en Van Melle (gedaagde) te veroordelen binnen 2 weken na het in deze te betekenen vonnis over te gaan tot het alsnog uitbetalen van het verschil aan ten onrechte niet genoten ploegentoeslag aan de betrokken werknemers.

ANTON SCHLECKER B.V.

Schlecker vordert FNV te veroordelen geen staking te laten plaatsvinden, noch enige andere collectieve actie voor haar leden tegen Schlecker uit te lokken dan wel te bevorderen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van ƒ 50.000,–
(€ 22.689,01).

EUROPE COMBINED TERMINALS B.V. (ECT)

Samengevat vordert ECT om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

primair de Bonden te verbieden met ingang van het wijzen van dit vonnis, althans binnen twee uur na betekening daarvan, over te gaan tot het uitroepen tot, organiseren van en/of het ondersteunen van werkstakingen of werkonderbrekingen en/of enige andere actie welke tot verstoring van de werkzaamheden bij ECT mocht leiden en voorts de Bonden te bevelen om reeds gedaan aankondigingen c.q. oproepingen c.q. stemverklaringen terzake in te trekken en haar leden op te roepen niet deel te nemen aan acties als bedoeld;

subsidiair: de Bonden te bevelen met ingang van het wijzen van dit vonnis, althans binnen twee uur na betekening daarvan, om bij het uitroepen tot werkstakingen of werkonderbrekingen of enige andere actie welke tot verstoring van de werkzaamheden bij ECT mocht leiden, deze aan ECT uiterlijk 7 dagen, doch tenminste 3 dagen, althans zoveel dagen als de president billijk mocht achten vooraf schriftelijk aan te kondigen.

Dit alles, zowel primair als subsidiair op straffe van een dwangsom van fl. 1.000.000,00 voor elk handelen of nalaten in strijd met dit verbod of bevel en fl. 100.000,00 voor ieder uur dat een eventuele overtreding voortduurt, met veroordeling van de Bonden in de kosten van dit geding.

De Vereniging Milieu-Offensief te Wageningen en de Stichting Bont voor Dieren/gemeente Laarbeek

Bij besluit van 16 augustus 2000, nr. 200/0258, heeft verweerder aan D, wonende te E, (hierna: vergunninghouder) vergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfsruimte/nertsenfarm op het perceel kadastraal bekend gemeente C, sectie [……], nr. [……], plaatselijk bekend [……] 5 te C, gemeente Laarbeek.

Tegen dit besluit hebben verzoekers sub 1 bij brief van 26 september 2000 bezwaar gemaakt.

EUROPE COMBINED TERMINALS B.V.

FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND vorderen, na wijziging van eis, dat de president bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, ECT met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 veroordeelt, bij wijze van voorschot, tot verhoging van de bruto-salarissen van de bij respectievelijk ECT, FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND aangesloten, werkzame werknemers met 1,9%, conform het bepaalde in de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, het Besluit van 23 december 1999 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 2000 en de overhevelingstoeslag 2001, en het hierop gebaseerde bruteringsbesluit, een en ander totdat terzake in een aanhangig te maken bodemprocedure vonnis zal zijn gewezen, met veroordeling van ECT in de kosten van dit geding.

ECT heeft zich tegen de gevraagde voorzieningen verweerd en geconcludeerd dat deze dienen te worden afgewezen, met veroordeling van FNV BONDGENOTEN en CNV BEDRIJVENBOND in de kosten van dit geding.

P&O NORTH SEA FERRIES B.V.

Samengevat vordert P&O om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

– FNV Bondgenoten te verbieden over te gaan tot het oproepen tot, organiseren van en/of het ondersteunen van werkstakingen of werk-onderbrekingen en/of daaraan verwante acties;

– FNV Bondgenoten te bevelen om de reeds gedane aankondiging c.q. oproepingen c.q. steunverklaringen terzake in te trekken en haar leden te bewegen niet deel te nemen aan bedoelde acties;

– aan deze veroordelingen een dwangsom te verbieden van f 500.000,- voor elk handelen of nalaten in strijd met dit verbod en bevel;

– FNV Bondgenoten te veroordelen in de kosten van dit geding.

ONDERNEMINGSRAAD BELASTINGDIENST PARTICULIEREN ONDERNEMINGEN ZAANDAM/STAAT

De Staat verzoekt:

primair te oordelen dat ten aanzien van het voorgenomen besluit van de ondernemer om het buitengewoon verlof voor de lokale feestdag en de verjaardag in de onderneming af te schaffen, aan de ondernemingsraad geen instemmingsrecht als bedoeld in artikel 27 lid 1 WOR toekomt;

subsidiair: indien de Kantonrechter zou oordelen dat aan de ondernemingsraad wel instemmingsrecht toekomt ten aanzien van het hiervoor bedoelde voorgenomen besluit, haar bij wijze van vervangende goedkeuring toestemming te verlenen het voorgenomen besluit te nemen in het geval de ondernemingsraad zijn instemming aan het voorgenomen besluit onthoudt.

1 16 17 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie