| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

Onvoorwaardelijk strafontslag onterecht gegeven, in het geheel geen sprake van plichtsverzuim

De ambtenaar, werkzaam bij een penitentiaire inrichting, wordt per 1 juli 2014 onvoorwaardelijk strafontslag verleend vanwege plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim bestond uit het verlengen van zijn verblijf in Turkije met enkele dagen om bepaalde zaken te kunnen afronden. Hierdoor kon de ambtenaar niet op tijd terug in Nederland zijn om aldaar zijn dienst te verrichten.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat nu er geen sprake is van plichtsverzuim, de minister niet bevoegd was om appellant een disciplinaire straf op te leggen. Het handelen van de ambtenaar was niet zo ernstig dat dit kan worden aangemerkt als plichtsverzuim. Hetzelfde geldt voor andere verwijten die ten grondslag zijn gelegd aan het ontslagbesluit.

Besluit tot niet-verlenging tijdelijke (tenure track) aanstelling bij universiteit onzorgvuldig en ondeugdelijk gemotiveerd

Besluit tot niet-verlenging tijdelijke (tenure track) aanstelling bij universiteit onzorgvuldig en ondeugdelijk gemotiveerd. De universiteit had het advies van de beoordelingsadviescommissie (‘BAC’) niet aan zijn besluit ten grondslag mogen leggen, omdat dat advies onzorgvuldig en niet deugdelijk tot stand is gekomen en de daarin opgenomen negatieve oordelen onvoldoende zijn onderbouwd. Twee eerdere door de leidinggevende vastgestelde beoordelingen berusten ook op onvoldoende gronden en hadden niet op deze wijze mogen worden vastgesteld, zodat deze worden herroepen.

Ontslag op staande voet na sluiten vaststellingsovereenkomst niet geldig

Werknemer wordt na het sluiten van een beëindigingsovereenkomst op staande voet ontslagen wegens diefstal. Dit ontslag is naar oordeel van de rechter niet geldig en er wordt schadevergoeding aan werknemer toegekend.

Toepassen verzwakt structuurregime en voordrachtsrecht OR

Gelet op de inhoud en strekking is het besluit tot toepassing van het verzwakt structuurregime adviesplichtig op de voet van art 25 lid 1 WOR. De beslissing om slechts TC Group functionarissen te benoemen tot commissaris is een zo fundamentele keuze bij toepassing van het (verzwakt) structuurregime, dat die keuze valt onder de reikwijdte van het adviesrecht van de OR. Aan dat adviesrecht kan geen afbreuk worden gedaan door die keuze op te nemen in de profielschets, ten aanzien waarvan de artikel 2:268 lid 3 BW slechts bepaalt dat de RvC de profielschets met de OR bespreekt.

 

Inzet onderkruipers niet toegestaan

Op 8 maart jl is door het gerechtshof Den Bosch een arrest gewezen dat betrekking heeft op de inzet van onderkruipers. De strekking van het arrest is kort gezegd dat een derde/ buitenstaander zich met een stakingsconflict niet mag inmengen door (bijvoorbeeld zelfstandige ) arbeidskrachten aan te leveren die binnen de onderneming van de bestaakte werkgever het werk van de stakers gaan doen. Het hof heeft geoordeeld dat dit in strijd is met de Waadi, waarin een verbod is opgenomen om arbeidskrachten in geval van een stakingsconflict ter beschikking te stellen.

Tot dit arrest was duidelijk dat dit verbod op het aanleveren van arbeidskrachten uit de Waadi zich richtteop uitzend- en detacheringsbedrijven. Daarnaast was er sinds 2008 een arrest ( Hof Amsterdam, 17 maart 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BC6880) dat duidelijk maakte dat het verbod uit de Waadi een derde/ buitenstaander niet het recht ontneemt een andere onderneming in te schakelen om zijn opdrachten uit te oefenen. Dit is het zogeheten NedTrain arrest. Met het arrest van het Hof van Den Bosch is duidelijk dat een derde /belanghebbende  niet met losse arbeidskrachten kan gaan werken en zo de bestaakte werkgever behulpzaam kan zijn.

Primaat van de politiek – Eens gegeven, blijft gegeven?

Politiek primaat. Het besluit betrof een besluit van college van B&W, na verkregen toestemming van de gemeenteraad. Dat de gemeente (onverplicht) advies heeft gevraagd en heeft gehandeld alsof het adviesrecht van de ondernemingsraad op het besluit van toepassing is, heeft niet tot gevolg dat de ondernemingsraad tegen dit besluit met vrucht beroep in kan stellen.

Politiebonden mogen ook na hoger beroep actie blijven voeren!

André Joosten was de advocaat van de bonden. Lees hieronder het arrest van het gerechtshof Den Haag.

Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders

Collectieve actie politie. Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders. De inbreuk op fundamentele rechten en de aanzienlijke schade waar de actie van de politie toe kan leiden is op dit moment niet zodanig dat het noopt tot het oordeel dat de actie een zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH aangewezen rechten van derden of algemene belangen dat beperking van de uitoefening van het stakingsrecht maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk is.

Inzet mystery guests: niet instemmingsplichtig

Besluit van Hermes tot inzet van Mystery Guests (anonieme rijinstructeurs) op ritten van bij haar werkzame chauffeurs niet instemmingsplichtig op grond van artikel 27 lid 1 sub g WOR   Hermes geeft een te ruime uitleg aan de binnen het concern van Connexxion geldende regeling cameratoezicht door ook buiten de gevallen waarin sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij camerabeelden rechtspositioneel tegen haar werknemers te gebruiken.

Adviestraject bij gefaseerde besluitvorming

Ondernemingsraden kunnen bij complexere adviestrajecten te maken krijgen met gefaseerde besluitvorming. Bij een dergelijk besluitvormingsproces kan het niet alleen lastig zijn te bepalen wanneer om advies gevraagd moet worden, maar ook welke informatie beschikbaar moet zijn om een ondernemingsraad in staat te stellen om advies te geven.
Gefaseerde besluitvorming speelde ook in de procedure bij de Ondernemingskader tussen de OR en de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast speelde in deze procedure besluitvorming in afzonderlijke besluiten. De OK oordeelde, dat de Provincie tekort was geschoten in de motivering van besluiten en onvoldoende informatie aan de OR had verstrekt. De OK heeft in deze uitspraak wederom de contouren bepaald waaraan een zorgvuldig besluitvormingsproces en medezeggenschapstraject moet voldoen bij besluitvorming in afzonderlijke besluiten en in fases.

1 2 3 4 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie