| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

OK: Canon moet plannen aanpassen

Canon kan niet precies de personele gevolgen aangeven van de reorganisatie eind 2016. Hij weigert het advies van de ondernemingsraad te volgen om het geldende sociaal plan ook op deze reorganisatie toe te passen. Deze weigering vindt geen genade bij de Ondernemingskamer.

OK: OR Provincie Zuid-Holland

OK; WOR; Provincie heeft onvoldoende inzicht gegeven in de keuze die de Provincie heeft gemaakt; het staat de Provincie in beginsel wel vrij om de besluitvorming in afzonderlijke besluiten en in fases vorm te geven; OR heeft niet de – noodzakelijke – informatie heeft gekregen waarom zij heeft verzocht; de Provincie heeft niet in redelijkheid kunnen komen tot beide besluiten (tot vaststellen van het Inpassingsplan en het Inrichtingsplan)

Politiebonden versus de Staat

De vorderingen van de staat en de politie zijn toegewezen. De politiebonden moeten de oproep tot het voeren van acties tijdens de GCCS2015 intrekken en hun medewerken aan het voeren van die acties beëindigen. Verder moeten de politiebonden aan haar leden / de betrokken politieambtenaren bekend maken dat de aangekondigde acties onrechtmatig zijn en dat het haar leden, dan wel de betrokken politieambtenaren niet is toegestaan de acties doorgang te laten vinden

Dienstroosters moeten ter instemming voorgelegd worden

Rijkswaterstaat had de nieuwe dienstroosters voor het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement (RVWM) niet mogen invoeren. Dat heeft de rechter geoordeeld in procedure die was aangespannen door de ondernemingsraad van RVWM. De rechter oordeelde dat de nieuwe jaarroosters voor instemming voorgelegd hadden moeten worden aan de ondernemingsraad. Dat is niet gebeurd.

Deltion versus OR

Op 28 augustus 2014 heeft het College van Bestuur van Deltion de jaarplanning voor het onderwijs van de studenten vastgesteld voor de schooljaren 2015-2016 tot en met 2018-2019 (hierna aangeduid als ‘het Besluit’). De Ondernemingsraad is van oordeel dat sprake is van een instemmingsplichtig besluit als bedoeld in artikel 27 lid 1 onder b WOR en heeft op grond van artikel 27 lid 5 WOR een beroep gedaan op de nietigheid van het Besluit. Deltion verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat het Besluit van Deltion van 28 augustus 2014 geen instemming behoeft van de OR. De OR concludeert tot afwijzing van het verzoek van Deltion en verzoekt de kantonrechter voor recht te verklaren dat de OR terecht een beroep heeft gedaan op de nietigheid van het Besluit en Deltion te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van het Besluit. De rechtbank wijst het verzoek van Deltion af, verklaart voor recht dat het besluit nietig is en bepaalt dat Deltion zich dient te onthouden van (verdere) handelingen die strekken tot uitvoering van het besluit.

OR WSW bedrijf onvoldoende in gelegenheid gesteld om te adviseren over reistijd en reisafstand

Gemeente heeft volgens de Ondernemingskamer wezenlijk tekort heeft gedaan aan de medezeggenschapsrechten van de ondernemingsraad. De OR van een WSW-bedrijf heeft nl. niet kunnen adviseren over de de reistijd en reisafstand die zou gaan gelden voor medewerkers die aangewezen waren op zogenaamd beschut werken. Terwijl juist voor deze kwetsbare groep medewerkers een beperkte reistijd van groot belang is.

Kijk op Zorg

Zieke werknemer wordt op staande voet ontslagen na ziekmelding, nu werkgever meent dat re-integratieverplichtingen worden geschonden. Kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een dringende reden en kent loondoorbetaling toe vermeerderd met maximale wettelijke verhoging (50%)

Larcom

Agressieve benadering en fysiek geweld door collega valt onder definitie bedrijfsongeval conform artikel 1 lid 3 van de Arbowet. Zieke werknemer heeft conform CAO Sociale Werkvoorziening ook gedurende tweede ziektejaar recht op 100% loondoorbetaling.

Kennelijk onredelijk ontslag, geen goede reintegratie

Hoewel sprake was van een langdurige reïntegratie van een zieke werknemer, is werkgever onvoldoende actief op zoek gegaan naar passende werkzaamheden voor werknemer binnen het bedrijf dan wel binnen concernverband. Werkgever heeft onder meer onnodig een voor werknemer bezwarende voorwaarde verbonden aan aangeboden passende functie. Het ontslag is kennelijk onredelijk

Schadevergoeding voor werknemer wegens onvoldoende re-integratie activiteiten van werkgever

Een werknemer wordt ontslagen na een lang dienstverband, en verzoekt schadevergoeding wegens onvoldoende re-integratie activiteiten. De werknemer verliest bij de kantonrechter maar gaat in beroep. Het gerechtshof oordeelt dat de werknemer lang is gere-integreerd, maar op de keper beschouwd is werkgever onvoldoende actief op zoek gegaan naar passende werkzaamheden voor werknemer binnen het bedrijf dan wel binnen concernverband. Er wordt een schadevergoeding toegekend.

1 2 3 4 5 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie