| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

!Go B.V.

!Go heeft de kantonrechter verzocht toestemming te verlenen om de spuittoelage voor alle huidige medewerkers van !Go af te schaffen met inachtneming van een afbouwregeling, waarin de toelage in drie jaar in drie gelijke stappen tot nihil wordt afgebouwd. De ondernemingsraad weigerde hiermee in te stemmen.

Stichting Zorgspectrum

Werkgeversverzoek ontbinding arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werkneemster. Werkneemster zou niet aan haar re-integratieverplichtingen voldoen, door niet in te stemmen met een 2e spoortraject. Het UWV heeft een ontslagaanvraag op deze grond geweigerd, omdat volgens de arbeidsdeskundige gedurende het 1e jaar medewerking aan het 2e spoor niet verwacht mag worden indien werknemer daar niet mee instemt, en voorts omdat een te korte bedenktijd is gegeven voor de beslissing op het aanbod van een proefplaatsing. Mede op grond van de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter is werkneemster niet in die mate tekortgeschoten dat ontbinding gerechtvaardigd is.

CSU Personeel B.V.

Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Loonaanspraak bij ziekte. Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid; art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW. Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? Betekenis “voor de tijd, gedurende welke” in art. 7:629 lid 3 BW. Strekking.

Verzwijgen geldschulden leidt i.c. niet tot ontslag bij financiële dienstverlener

A] verzoekt de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zij legt aan dat verzoek ten grondslag dat er sprake is van veranderde omstandigheden als gevolg waarvan de arbeidsovereenkomst op korte termijn dient te eindigen. Die omstandigheden zijn een verstoorde arbeidsverhouding en een vertrouwensbreuk

Minister van Economische Zaken (Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV)/Voedsel- en Warenautoriteit (VWA))

Nieuwe regeling voor de compensatie van reistijd. Reistijd is werktijd. Ongelijke behandeling. Duuraanspraak

Strukton Worksphere

Strukton en de OR van Strukton hebben in 2011 afspraken gemaakt over de aan de OR te besteden tijd. Voorzitter en secretaris zijn voor 20 uur per week vrijgesteld. Strukton wijzigt dat eenzijdig in 8 uur. In een uitgebreid gemotiveerde beschikking stelt de kantonrechter dat dit niet zo maar kan. Wijziging is alleen mogelijk als er zwaarwichtige redenen zijn die de aanpassing noodzakelijk maken. Daarvan is geen sprake.

TOSCA MEDISCH INTERIM B.V.

Eiseres koopt de activa van een gefailleerde vennootschap met onder meer de verplichting om het personeel over te nemen. Gedaagde, na het faillissement opgericht door de ex-dga van de gefailleerde vennootschap, handelt onrechtmatig door het benaderen van oud-personeel en oude klanten van de gefailleerde vennootschap.

Ontbinding arbeidsovereenkomst - afwijking afspiegelingsbeginsel

Detacheringsbranche. Afwijking van het afspiegelingsbeginsel is in casu gerechtvaardigd wegens de moeilijke bedrijfseconomische omstandigheden. Voor de betrokken werknemer zijn al langere tijd geen opdrachten beschikbaar.

Dienst Werk en Inkomen van de GEMEENTE AMSTERDAM

Beschikking van de kantonrechter inzake DE ONDERNEMINGSRAAD van de DIENST WERK EN INKOMEN van de GEMEENTE AMSTERDAM tegen de publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE AMSTERDAM, Dienst Werk en Inkomen gevestigd te Amsterdam

CSU Personeel B.V.

arbeidsongeschiktheid bij ziekte, loondoorbetaling, loonsanctie, prejudiciele vragen aan de Hoge Raad over reikwijdte art. 7:629 lid 3 BW

1 2 3 4 5 6 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie