| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Uitspraken

Tosca Medisch Interim BV

kort geding; na faillissement doorstart; nieuwe werkgever biedt jaarcontract aan; na ommekomst jaar wordt arbeidscontract niet verlengd; vraag of nieuwe werkgever als opvolgend werkgever is te beschouwen (artikel 7:668a BW), zodat kennis van oude werkgever aan nieuwe werkgever kan worden toegerekend; maatstaf als neergelegd in arresten HR 11 mei 2012 LJ: BV9603 en HR 25 mei 2012, LJN:BV9601; opvolgend werkgever gemotiveerd betwist en in kort geding voorshands onvoldoende aannemelijk

Albron/FNV Bondgenoten

Overgang van onderneming in de zin van art. 7:663 BW; voortzetting dienstverband met verkrijgende partij. Werknemer in dienst van personeelsvennootschap maar tewerkgesteld bij tot hetzelfde concern behorende andere vennootschap, wier onderneming wordt overgedragen. Richtlijnconforme uitleg van “werkgever” (art. 7:663 BW) in licht van art. 3 Richtlijn 2001/23/EG. Bedoeling van wetgever; algemene rechtsbeginselen, rechtszekerheidsbeginsel, verbod van terugwerkende kracht, contra legem-uitleg.

Weigering WIA-uitkering

Weigering WIA-uitkering. Er is een zorgvuldig onderzoek ingesteld naar de psychische klachten van appellant en de daaruit voortvloeiende beperkingen. In de opgestelde FML zijn de beperkingen van appellant niet onderschat. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij als gevolg van zijn slaap- en vermoeidheidsproblemen, alsmede het vermijdingsgedrag, op de datum in geding meer beperkingen had dan zijn aangenomen. Uitgaande van de juistheid van de FML is de Raad met de rechtbank van oordeel dat de functies die aan de schatting ten grondslag zijn gelegd in medisch opzicht geschikt zijn voor appellant.

Hoogte WAZ-grondslag

Hoogte van de WAZ-grondslag per 9 november 2007 van het per 13 juni 2005 bestaande recht op WAZ-uitkering isjuist vastgesteld. Dat per 14 juni 2006 een recht is ontstaan op een WIA-uitkering neemt niet weg dat bij het intreden van de arbeidsongeschiktheid op grond van de WAZ betrokkene nog verzekerde was op grond van de WAO, als bedoeld in artikel 8, twaalfde lid, van de WAZ. Per die datum was de Wet WIA nog niet in werking getreden, zodat op dat moment van verzekering op grond van de Wet WIA geen sprake kon zijn. Dit betekent dat appellant bij het bestreden besluit terecht heeft geanticumuleerd op een wijze als in dat artikellid voorgeschreven. Hier doet, gelet op de tekst van artikel 8, twaalfde lid, van de WAZ, niet aan af dat op de dag van de beoordeling, 9 november 2009, de Wet WIA in werking was getreden.

Staking politieambtenaren toegestaan

Staking politieambtenaren toegestaan, omdat deze tijdig is aangezegd, er geen misbruik wordt gemaakt van de controlerende en handhavende taken van de politie en de openbare orde en nationale veiligheid geen gevaar lopen.

Regiopolitie Flevoland/Politieregio Flevoland

Uitspraak 16 maart 2012 Ondernemingskamer; ondernemingsraad van de Regiopolitie Flevoland / Politieregio Flevoland

CRB - Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de brief waarbij is geweigerd toestemming te verlenen om appellant werkzaam te laten zijn bij het consortium geen besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.

MEBIN B.V.

Eenzijdig beëindigen van een ziektekostenbijdrage aan gepensioneerden. Artikel 7:613 BW

Brandweer Zuid-Limburg

De voorgenomen implementatie van een nieuw dienstrooster zou leiden tot verandering in primaire arbeidsvoorwaarden, zodat de OR zijn instemming op goede grond onthoudt, nu daarover eerst overeenstemming moet worden bereikt met de vakbonden.

UWV - Herziening WAO-uitkering.

Herziening WAO-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag.

1 3 4 5 6 7 18

Zoek uitspraak

Filter uitspraken

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Meer informatie