HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sprengers Advocaten (15 juli 2022)

 1. De maatschap Sprengers Advocaten (hierna: ‘de maatschap’) is gevestigd te Utrecht en bestaat uit natuurlijke personen, allen advocaat, en/of rechtspersonen, binnen welke een advocaat de praktijk als advocaat uitoefent. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘Sprengers Advocaten’, wordt daarmee bedoeld zowel de leden van de maatschap als ook de advocaten die als werknemer bij de maatschap in dienst zijn. Een actueel overzicht van de advocaten van het samenwerkingsverband Sprengers Advocaten is te vinden op www.sprengersadvocaten.nl/over-ons/advocaten.
 2. Op alle opdrachten aan medewerkers van Sprengers Advocaten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Sprengers Advocaten is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten en op lopende overeenkomsten.
 3. Alle opdrachten aan medewerkers van Sprengers Advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Sprengers Advocaten. Dit betekent dat de opdracht wordt gegeven aan Sprengers Advocaten als zodanig, zulks met het oog op waarneming in geval van vakantie, ziekte en dergelijke. Verder wordt hiermee de hoofdelijke aansprakelijkheid uitgesloten van de natuurlijke personen en rechtspersonen die Sprengers Advocaten vormen alsmede van de natuurlijke personen die de hiervoor bedoelde rechtspersonen in stand houden alsmede van degenen die voor de Sprengers Advocaten werkzaam zijn. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte mocht zijn geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Sprengers Advocaten of medewerkers van Sprengers Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Sprengers Advocaten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Sprengers Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria (inclusief BTW) aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, echter gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,–.
 5. Iedere aanspraak jegens Sprengers Advocaten vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.
 6. Voor zover niet tot (de organisatie van) Sprengers Advocaten behorende derden bij de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. Sprengers Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op deze derden kan worden verhaald. Sprengers Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan de opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Sprengers Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Sprengers Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Sprengers Advocaten. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Sprengers Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Sprengers Advocaten gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 8. De opdrachtgever dan wel diens gevolmachtigde dient zich op eerste verzoek van Sprengers Advocaten rechtsgeldig te legitimeren. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Sprengers Advocaten namens hem een toevoeging bij de Raad voor de Rechtsbijstand aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook over diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 9. Betreft de opdracht het volgen van een opleiding of cursus, dan heeft de opdrachtgever gedurende een bedenktermijn van 14 dagen na het geven van de opdracht de gelegenheid de opdracht schriftelijk ongedaan te maken. Voorts zal in het kader van het volgen van een opleiding of een cursus alle informatie van of over de opdrachtgever of de deelnemer(s) die Sprengers Advocaten verneemt of observeert vertrouwelijk worden behandeld. Onder vertrouwelijk wordt verstaan als de deelnemer of de opdrachtgever dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Op al het gebruikte cursusmateriaal geldt het intellectuele eigendom van Sprengers Advocaten. Het cursusmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald of gebruikt als lesmateriaal zonder toestemming van Sprengers Advocaten.
 10. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een honorarium verschuldigd, eventueel vermeerderd met de kantoorkosten en overige gemaakte kosten alsmede de omzetbelasting. Sprengers Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen dat met de uiteindelijke declaratie(s) wordt verrekend. Sprengers Advocaten is gerechtigd het overeengekomen honorarium ten minste een keer per jaar te wijzigen.
 11. De door Sprengers Advocaten verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn. In geval van verzuim is de opdrachtgever rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek over het conform de declaratie te betalen bedrag. Indien Sprengers Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 onder c van het Burgerlijk Wetboek te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting ten laste van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 500,–. Is de opdrachtgever een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten gefixeerd op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,– van de vordering, 10% over de volgende € 2.500,–, 5% over de volgende € 5.000–, 1% over de volgende € 190.000,– en 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,–, met dien verstande dat de buitengerechtelijke kosten op ten minst € 40,– worden gefixeerd. Sprengers Advocaten is gerechtigd te bepalen op welke niet betaalde declaratie(s) aan de opdrachtgever een eventuele van de opdrachtgever ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft.
 12. Met de verstrekking van een opdracht aan Sprengers Advocaten gaat de opdrachtgever er mee akkoord dat er persoons- en/of bedrijfsgegevens worden verwerkt. Op deze verwerking is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze gegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG behandeld en alleen met derden gedeeld indien en voor zover dat ten behoeve van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd, wordt het in verband met die opdracht aangelegde dossier maximaal 5 jaar of – als er in het kader van de opdracht een procedure is gevoerd – maximaal 10 jaar bewaard. Daarna heeft Sprengers Advocaten het recht het dossier te vernietigen. Gegevens die van belang zijn voor de financiële administratie van Sprengers Advocaten worden met het oog op de fiscale bewaarplicht minimaal 7 jaar bewaard.
 13. Op de dienstverlening van Sprengers Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso van een of meer verzonden declaraties betreffen. De Kantoorklachtenregeling Sprengers Advocaten zijn in te zien op de website van Sprengers Advocaten (https://www.sprengersadvocaten.nl/klachten/). Betreft een klacht het volgen van een opleiding of cursus, dan is het oordeel van de Geschillencommissie bindend.
 14. Sprengers Advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden en kan derhalve voor de opdrachtgever geen zogenaamde ‘derdengelden’ ontvangen.
 15. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever bij de aanvaarding van de opdracht overhandigd dan wel toegezonden dan wel anderszins ter kennis gebracht en zijn in te zien op de website van Sprengers Advocaten (https://www.sprengersadvocaten.nl/algemene-voorwaarden/).

 

Deel dit artikel