HomeSectorenOnderwijs

Onderwijs

Op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap binnen het onderwijs, heeft Sprengers Advocaten zeer specialistische kennis. Het onderwijs kent cao’s met bijzondere bepalingen over de rechtspositie van werknemers en van medezeggenschapsorganen, zoals de Cao Primair Onderwijs, de Cao Voortgezet Onderwijs en de Cao Universiteiten.

Medezeggenschap

Medezeggenschap draagt bij aan goed onderwijs en het creëren van draagvlak voor veranderingen. Wij helpen onderwijsinstellingen een goed functionerend medezeggenschapsorgaan te vormen, waar de organisatie en alle belanghebbenden optimaal baat bij hebben.

Medezeggenschap binnen de onderwijssector wordt gevormd door meerdere soorten medezeggenschapsorganen, elk met eigen bevoegdheden. Het gaat hierbij voornamelijk om ondernemingsraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR). De MR bestaat uit ouders, leerlingen en docenten. Doordat elke groep vanuit een eigen visie actuele thema’s beoordeelt, kan er frictie ontstaan binnen de MR.

Geschillencommissies

Veel cao’s binnen het onderwijs kennen geschillencommissies. Deze commissies zijn ingesteld om op een laagdrempelige manier geschillen, bezwaren, beroepen en klachten te behandelen, waar mogelijk in goed overleg. Wij adviseren en begeleiden medezeggenschapsorganen bij geschillen en zo nodig met procederen bij een geschillencommissie of rechter.

Onze advocaten

Bekijk alle