HomeActueelPublicatiesNiet appels met peren vergelijken

Niet appels met peren vergelijken

Geplaatst in
Actuele jurisprudentie in: OR Informatie jan/febr 2010, 2, p. 42-43

Een ondernemer wil van een regionale indeling over stappen naar een structuur per hoofdproces. De or krijgt op verschillende momenten andere cijfers over de omvang van het personeelsbestand, de inkrimping, de niet direct plaatsbare medewerkers en formatieplaatsen voor herplaatsingkandidaten. Dit is van belang voor het uitgebrachte advies en het besluit.

Ondernemingskamer

In de procedure bij de Ondernemingskamer (OK) komen twee vragen aan de orde. Ten eerste heeft de ondernemer aangegeven dat een van de hoofdprocessen (het medische proces) nu nog niet uitgevoerd kan worden.
Toegezegd is dat na de evaluatie in 2010 het gehele besluit, inclusief de aspecten die betrekking hebben op (het aantal) te sluiten vestigingen, weer ter advisering en toetsing aan de or wordt voorgelegd. Tijdens de zitting is aangegeven dat voorafgaand aan de evaluatie geen onomkeerbare uitvoeringsmaatregelen worden genomen. Daarmee heeft de ondernemer de positie van de or voldoende gewaarborgd.

Ten tweede geeft de OK aan dat de or na het uitbrengen van het advies is geconfronteerd met het gegeven dat de werkzaamheden werden verricht door meer fte’s dan het aantal waar hij bij het uitbrengen van het advies mee is gerekend. Dit is relevant omdat de or tijdens het adviestraject meermalen aandacht heeft gevraagd voor de overbelasting van medewerkers in de huidige situatie. Voor beoordeling van de toename van belasting van medewerkers door de or zijn immers gegevens van belang waaruit blijkt door hoeveel fte’s het werk in het verleden werd verricht en door hoeveel na de reorganisatie. De gepresenteerde cijfers verschaffen onder meer onvoldoende inzicht in de precieze aantallen door externen opgevulde fte’s en hoe de ondernemer deze heeft meegeteld bij de aangegeven vaste formatie nu en in de toekomst.
Het advies van de or is dus tot stand gekomen op basis van onjuiste veronderstellingen die zijn gebaseerd op de informatie die door de ondernemer is gepresenteerd. Daarom kan het besluit niet in stand blijven.

Commentaar

Appels met peren vergelijken mag niet. Dat zou als de kern van deze uitspraak getypeerd kunnen worden. De or was bezorgd over de toenemende werkdruk van de medewerkers en wilde daarom een goed inzicht krijgen in de inkrimping van de personeelsomvang na de reorganisatie. De ondernemer presenteerde wel cijfers over de omvang van de vaste formatie voor en na reorganisatie, maar gaf niet duidelijk aan op welke wijze de contractanten bij deze cijfers waren meegeteld. Door deze manier van werken is geen duidelijk beeld geschetst over hoeveel mensen na reorganisatie het werk zouden moeten gaan verrichten. Het was ook niet goed vergelijkbaar met de situatie voor de reorganisatie.

De OK vindt dat de ondernemer de ondernemingsraad niet de gelegenheid heeft gegeven zijn medezeggenschapsbevoegdheden goed te kunnen uitoefenen. Op deze wijze mag het besluit niet worden genomen. Eerst moeten de cijfers zorgvuldig worden gepresenteerd.

OK, 9 november 2009

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen