HomeActueelPublicatiesWetsvoorstel wijziging WOR

Wetsvoorstel wijziging WOR

In september 2012 is het wetsvoorstel over de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden bij de Tweede Kamer ingediend. Het gaat niet om een algehele aanpassing van de WOR.

Geplaatst in
Nieuwsbrief Sprengers Advocaten

Er worden maar een paar onderwerpen in behandeld:

 1. Een andere regeling van de scholing van ondernemingsraadsleden
 2. Vervallen verplichte procedure bij Bedrijfscommissie
 3. Bijzondere taak SER ter bevordering medezeggenschap
 4. Medezeggenschap in internationale concerns
Ad 1. Scholing ondernemingsraadsleden
Wat niet gaat veranderen is het minimumaantal dagen waarop OR-leden recht hebben op scholing. Dat blijft minimaal 5 dagen voor OR-leden en drie dagen voor commissieleden. Wat wel gaat wijzigen is de financiering van de scholing. De GBIO-subsidie, die werd betaald uit een heffing die ondernemers moesten betalen aan de belastingdienst komt te vervallen. De kosten van de scholing moeten nu volledig door de ondernemer gedragen worden. Om ervoor te zorgen dat dit niet gaat leiden tot problemen om het recht op scholing te realiseren worden de volgende veranderingen voorgesteld.
Wat gaat er veranderen?
 • Afschaffing WOR-heffing (0,01 % van de loonsom)
 • Duidelijk in de wettelijk verankeren dat een OR recht heeft op een scholing van voldoende kwaliteit en dat de ondernemer de kosten daarvan moet betalen.
 • Bevoegdheid voor de SER om een richtbedrag voor scholing per dagdeel vast te stellen
 • Een vorm van kwaliteitsbewaking van het opleidingsaanbod en monitoring van de werking van de nieuwe structuur
Met deze wetswijziging wordt duidelijk vastgelegd dat de ondernemer de kosten van een scholing moet betalen. De juridische normen zijn daarmee duidelijk geregeld. Wat kan blijven, net als nu al het geval is, is dat het in de praktijk toch soms moeilijk is alle dagen te kunnen volgen of dat er discussies over de kosten plaatsvinden. Het is dan aan een OR om zich sterk te maken voor deze faciliteiten, waarbij verwezen kan worden naar de duidelijke wettelijke regeling.
 
Ad 2    Vervallen verplichte bemiddeling Bedrijfscommissie
Voor alle geschillen op grond van de WOR is de algemene geschillenregeling (art. 36 WOR) van toepassing. Deze bestaat uit twee fases: 1e bemiddeling- en advies bij de Bedrijfscommissie en 2e (eventueel) daarna een bindende uitspraak bij de kantonrechter. (Alleen voor het adviesrecht is een andere procedure voorgeschreven bij de Ondernemingskamer). Voorgesteld wordt om de rol van de bedrijfscommissie te laten vervallen in art. 36 WOR. Dat betekent dat een geschil rechtstreeks bij de kantonrechter aanhangig moet worden gemaakt. De mogelijkheid om bemiddeling bij de bedrijfscommissie te vragen blijft bestaan, maar wordt niet meer in de wet geregeld. Dit wordt een vrijwillige regeling. De vraag is of daarmee de ‘zeeffunctie’ van de procedure bij de bedrijfscommissie niet komt te vervalen. Tot nu to is het zo dat maar in ongeveer 10% van de zaken na de bedrijfscommissie nog een procedure bij de kantonrechter aanhangig wordt gemaakt. Het is de vraag of dat zo zal blijven. Als de wet rechtstreeks de gang naar de kantonrechter voorschrijft is het de vraag of vrijwillig bemiddeling vragen bij de bedrijfscommissie dan nog zo vaak voor zal komen. Onduidelijk is of dat alleen kan als beide partijen aangeven hieraan behoefte te hebben of dat ook een partij, meestal de OR, de bedrijfscommissie kan inschakelen net als nu. De SER gaat hierover nog een regeling maken.
Ad 3    Bijzondere taken SER ter bevordering van de medezeggenschap
De regering heeft besloten het bevorderen van de medezeggenschap in de ondernemingen expliciet tot de taak van de SER te benoemen. Dit wordt in artikel 46a WOR opgenomen. De SER heeft inmiddels de Commissie Bevordering medezeggenschap ingesteld die voor hem deze taak zal uitoefenen. Op welke wijze hieraan inhoud gegeven gaat worden zal nog duidelijk moeten gaan worden.
 
Ad 4    Medezeggenschap in internationale concerns
Een OR weet niet altijd hoe de zeggenschapsverhoudingen in een internationaal concern liggen. Door wie en waar worden de beslissingen genomen die onderneming raken waarvoor een OR is ingesteld? In het wetsvoorstel wordt in artikel 31 van de WOR verduidelijkt dat het informatierecht van de ondernemingsraad zich ook uitstrekt tot de internationale zeggenschapsverhoudingen. De OR binnen een internationaal concern moet hierin inzicht worden verschaft. Een OR kan hier gebruik van maken door bijvoorbeeld bepaalde personen ook rechtstreeks te benaderen. Of er ook een verplichting is om met een OR te communiceren door deze buitenlandse functionarissen, wordt niet in de wet expliciet geregeld. Dit zal, net als nu, afhangen van de wijze waarop het concern is gestructureerd en de aard van het onderwerp.
Wat wordt niet gewijzigd
 
In 2009 heeft het kabinet een kabinetsstandpunt naar buiten gebracht met 13 (kleinere) wijzigingsvoorstellen die in de WOR zouden kunnen worden aangebracht. In het algemeen was het kabinet van mening dat de WOR zich als wet bewezen heeft en niet grootscheeps onder handen hoeft worden genomen. Als dit wetsontwerp aangenomen zijn 5 van de 13 onderwerpen geregeld. Het is jammer dat de kans niet wordt aangegrepen om op een aantal andere onderwerpen de WOR niet te verbeteren.
Te denken valt aan:
 • de regeling van het vorderen van naleving van ondernemingsovereenkomsten in art. 32 WOR;
 • de onduidelijke afbakening van het instemmingsrecht van ondernemingsraden in relatie tot het begrip primaire arbeidsvoorwaarden;
 • de mogelijkheid om de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen medezeggenschapsorganen (COR-GOR-OR) aan te passen;
 • de condities waaronder verlenging van zittingstermijn van een ondernemingsraad mogelijk en/of tijdelijke medezeggenschapsorganen mogelijk zijn.
Invoeringsdatum
Het is de bedoelding dat de wetswijziging 1 januari 2013 zal ingaan. Of dat gehaald gaat worden is nog niet helemaal zeker.
Loe Sprengers, advocaat bij Sprengers Advocaten, voorheen het Advokatenkollektief.
Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen