| samen sterk in arbeidsrecht

© 2021 Sprengers Advocaten
Website door: New Fountain

Loe
Sprengers

Ik ben advocaat sinds 1984. Ik houd mij bezig met medezeggenschapsrecht, collectief en individueel arbeids- en ambtenarenrecht. Een boeiender werkterrein dan arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen is er niet. Arbeid is voor een ieder iets wezenlijks; het is niet alleen een bron van inkomen, het bepaalt ook iemands geluk. Arbeidsverhoudingen hebben een bijzonder karakter, waarbij niet alleen geschreven regels van belang zijn. Je moet als advocaat altijd goed rekening houden met de bedrijfscultuur en de verhouding tussen mensen. Zeker in het medezeggenschapsrecht, waar ondernemingsraad en bestuurder langere tijd moeten samenwerken, is het van belang daarvoor oog te hebben.

Een boeiender werkterrein dan arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen is er niet

Door mijn wetenschappelijke activiteiten en publicaties en in mijn rol als voorzitter en lid van geschillencommissies houd ik me ook met andere aspecten van het arbeidsrecht bezig. Van 2002 tot 2012 bekleedde ik als bijzonder hoogleraar de Albeda-leerstoel aan de Universiteit Leiden. Op dit moment ben ik verbonden aan de sectie arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik schrijf regelmatig in vakbladen en publiceerde op mijn terrein enkele boeken. Ik geef cursussen en inleidingen aan rechtenstudenten, OR-leden, vakbondsleden, bestuurders, advocaten en andere juristen.
Soms word ik gevraagd om als onderzoeker een conflict in arbeidsverhoudingen – meestal tussen bestuurder en OR- te analyseren en met aanbevelingen te komen. Dan weer sta ik als advocaat een pleidooi te houden voor de rechter.
Al deze verschillende aspecten van mijn werk maken mijn werk boeiend. Het verveelt nooit.

Als ik zelf een advocaat zou moeten inschakelen, dan dient die te voldoen aan de volgende criteria: hij moet zijn vakgebied goed – liever nog, als beste – kennen, hij moet bereid zijn om zich sterk te maken voor mijn belangen, maar hij moet het ook eerlijk zeggen als de kans op succes gering is. En hij moet creatief op zoek willen gaan naar een goede oplossing en daarbij oog blijven hebben voor de menselijke verhoudingen tussen betrokken partijen.
Dit is dan ook de leidraad voor mijn eigen werk als advocaat.


Loe Sprengers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Arbeidsrecht (met als sub-rechtsgebieden Arbeidsmediation, Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht en Medezeggenschap) en Ondernemingsrecht (met als sub-rechtsgebieden Fusies en overnames, Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.